Štefan Minárik skončí na Najvyššom súde SR

VIA IURIS adresovala vedeniu Najvyššieho súdu SR kritické stanovisko, ktoré sa týkalo pôsobenia bývalého sudcu Štefana Minárika na tomto súde. Podľa vyjadrenia Daniely Švecovej zo dňa 21. januára 2016 sa vedenie súdu a sudca Minárik už medzičasom dohodli na ukončení služobného vzťahu k 30. júnu 2016. Toto vnímame ako mimoriadne pozitívny krok.

Vedenie Najvyššieho súdu sme upozornili na to, že napriek tomu, že Štefan Minárik nevykonáva činnosť sudcu, jeho pôsobenie na najvyššom súde je problematické. „Túto otázku vnímame ako hlboko etickú a myslíme si, že človek s takouto osobnou históriou by nemal mať v demokratickom, právnom štáte na najvyššom súde miesto,“ hovorí Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS. Zotrvanie Štefana Minárika na najvyššom súde tiež neprispieva k budovaniu dôvery verejnosti k súdom a v princípy spravodlivosti.

Na základe našej žiadosti o stanovisko nás predsedníčka Najvyššieho súdu SR dňa 21. januára 2016 informovala, že situáciu chcela vyriešiť a z vlastnej iniciatívy sa s pánom Minárikom stretla už v roku 2015. Po preskúmaní služobnej zmluvy Štefana Minárika, ktorú mu podpísal predchádzajúci predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, však dospela k názoru, že jej jednostranné vypovedanie by mohlo poškodiť Najvyšší súd SR možnými súdnymi žalobami. Daniela Švecová nás ďalej informovala, že sa so Štefanom Minárikom medzičasom dohodli na tom, že 30. júna 2016 sa jeho služobný vzťah k Najvyššiemu súdu SR skončí.

Tento krok hodnotíme jednoznačne pozitívne. Štefan Minárik je úzko spojený s tým, čo je na moderných dejinách Slovenska poľutovaniahodné.


Projekt „Osoba sudcu – kľúč ku kvalitnej justícii“ bol podporený sumou 104 925,10 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je rozvoj advokačných a watchdog aktivít a zvýšenie kvalitatívnych nárokov na výber dôležitých súdnych funkcionárov a sudcov, ako aj zvýšenie informovanosti a citlivosti verejnosti voči dianiu v slovenskej justícii.

Share This