Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Dátum publikácie: 2012
Autori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová

Analýza poukazuje na niektoré vybrané aspekty procesnej aj hmotnoprávnej stránky disciplinárnych konaní. Autorky pracovali s disciplinárnymi rozhodnutiami vydanými od roku 2002 do roku 2011, pričom ich skúmali z kvantitatívneho hľadiska (rozhodnutia za roky 2002 – 2011) aj z kvalitatívneho (rozhodnutia za roky 2005 – 2011). V kvantitatívnej časti sa zameriava na vyhodnotenie vybraných ukazovateľov, ako sú počet disciplinárnych konaní a počet odvolacích disciplinárnych konaní v rozhodnom období, dĺžka trvania disciplinárnych konaní, navrhovatelia disciplinárnych konaní, disciplinárne stíhaní sudcovia, aplikované disciplinárne previnenia, spôsob rozhodnutia disciplinárnych súdov, uložené disciplinárne opatrenia. V kvalitatívnej analýze vybraných aspektov disciplinárnej zodpovednosti sudcov sa zameriava predovšetkým na tie inštitúty, pri ktorých disciplinárny súd najviac aplikuje svoju diskrečnú právomoc.

Prečítajte si celú publikáciu

Share This