Ako zvýšiť dôveryhodnosť prokuratúry

Viacero odkrytých káuz súčasnosti vzbudzuje pochybnosti o tom, či osoby zastávajúce post prokurátora spĺňajú osobnostné a charakterové predpoklady na výkon tejto funkcie. Zároveň však, ani napriek pochybeniam, nie je zodpovednosť voči týmto osobám vyvodzovaná tak, aby verejnosť pociťovala reálnu nápravu. Nezávislí a nestranní prokurátori s vnútornou integritou pritom zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri budovaní právneho štátu. Organizácia VIA IURIS preto dnes relevantným inštitúciám* a politickým stranám poslala odôvodnené návrhy vybraných opatrení na zvýšenie dôveryhodnosti prokuratúry. (*Prezidentka SR, Minister spravodlivosti SR, Generálny prokurátor SR, Rada prokurátorov SR)

Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS: „Myslíme si, že systém fungovania slovenskej prokuratúry nie je potrebné zbúrať a postaviť nanovo, ale je určite nevyhnutné ho opraviť. Organizácia VIA IURIS chce preto odbornými návrhmi prispieť k transparentnému a zodpovednému fungovaniu prokuratúry a prokurátorov a posilneniu jej verejnej kontroly. “

Voľba generálneho prokurátora

Poslanci parlamentu momentálne navrhujú a aj volia generálneho prokurátora nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pričom následne ho menuje prezident.

Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „Súčasný právny stav umožňuje zvoliť vládnej väčšine sebe lojálneho generálneho prokurátora. V súlade s medzinárodnými štandardami a v záujme zvýšenia legitimity a nezávislosti tohto úradu navrhujeme, aby generálneho prokurátora mohli navrhovať okrem poslancov aj iné inštitúcie. Navrhujeme tiež, aby bol volený kvalifikovanou 3/5 väčšinou poslancov.“

Výberové a disciplinárne konania prokurátorov

Prokurátormi sa dnes väčšinou stávajú priamo právni čakatelia prokuratúry bez transparentného výberového konania, či bez psychologického posúdenia.

Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „Navrhujeme, aby na každé miesto prokurátora muselo prebehnúť transparentné výberové konanie, ktorého súčasťou bude psychologické posúdenie uchádzačov a rozhodovať bude komisia, v ktorej nebudú iba prokurátori. Takýto proces je v súlade s medzinárodnými požiadavkami na výber prokurátorov, ktorý musí byť transparentný, otvorený a spravodlivý.“  

Disciplinárne konania prokurátorov aktuálne vykonávajú komisie, ktoré sú zložené výlučne z prokurátorov.

Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „V záujme objektívneho a efektívneho posúdenia disciplinárnych previnení prokurátorov navrhujeme, aby boli posudzované osobitnými senátmi zriadenými pri Najvyššom súde Slovenskej republiky, prípadne pri Najvyššom správnom súde, ak bude zriadený. Zároveň navrhujeme osobitné zloženie týchto senátov tak, aby v nich boli zastúpení prokurátori, sudcovia a okrem nich prísediaci z radov iných právnických profesií.“

Zhrnutie navrhovaných opatrení VIA IURIS v oblasti prokuratúry:

(Kompletné znenie opatrení nájdete v prílohe)

Právo navrhovať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora má širší okruh osôb  a parlament ho volí kvalifikovanou väčšinou poslancov parlamentu

Okrem poslancov môžu návrhy podávať aj iné inštitúcie a dôležití predstavitelia právnickej verejnosti (napr. generálny prokurátor, verejný ochranca práv, profesijné komory, vysoké školy a pod.). Voľbe predchádza verejné vypočutie kandidátov v ústavnoprávnom výbore za účasti zástupcov prezidenta.

Kandidáti na špeciálneho prokurátora, ktorí prejdú výberovým konaním, absolvujú pred voľbou v národnej rade verejné vypočutie v ústanoprávnom výbore. Špeciálny prokurátor predkladá každoročne správu nielen národnej rade, ale aj rade prokurátorov. Rada prokurátorov je otvorená aj členom mimo prokurátorského prostredia.

Vyvážená účasť zástupcov iných právnických profesií mimo prokurátorského prostredia posilní otvorenosť a verejnú kontrolu prokuratúry.

Každé miesto prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry je obsadzované na základe transparentného výberového konania. Transparentne nastavený systém výberu právnych čakateľov prokuratúry a prokurátorov môže zabezpečiť, že prokurátormi sa stanú kvalitné, nestranné, nezávislé, odborne a morálne nespochybniteľné osoby.
Disciplinárne  konania vo veciach prokurátorov sú otvorené verejnej kontrole a podieľajú sa na nich aj zástupcovia iných právnických profesií, nielen prokurátori.  Disciplinárne konania uskutočňujú osobitné senáty zriadené pri Najvyššom súde Slovenskej republiky. Generálny prokurátor nemá výlučný vplyv na zloženie disciplinárnych senátov, disciplinárne konanie a rozhodovanie.

VIA IURIS predkladá návrhy ako podklad pre odbornú diskusiu o fungovaní prokuratúry a pre prípadné legislatívne a aplikačné zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby prokuratúra bola jedným z pevných pilierov právneho štátu.

Share This