Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Dátum publikácie: 2010
Editori: Eva Kováčechová, Peter Wilfling

Východiskom pri úvahách o tejto téme bolo postavenie občana ako pôvodcu /zdroja verejnej moci a jeho právne možnosti domáhať sa toho, aby súdy rozhodovali presvedčivo, transparentne, zákonne a spravodlivo. Avšak na rozdiel od iných zložiek verejnej moci verejnosť nemôže voči sudcom vyvodiť zodpovednosť vo voľbách či prostredníctvom iných demokratických mechanizmov za ich netransparentné, nespravodlivé či nezákonné rozhodovanie. Jedinou možnosťou, ktorú verejnosť má, je kontrolovať súdy prostredníctvom ich rozhodovania a následne otvorene a kriticky diskutovať o rozsudkoch ako výsledkoch činnosti súdov.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 2009

Share This