Sudcami ústavného súdu by nemali byť aktívni politici

Podľa nášho najnovšieho prieskumu až 8 z 10 ľudí považuje za nevhodné ak na sudcu ústavného súdu kandiduje aktívny politik.

Respondentom prieskumu bola položená otázka: Považujete za vhodné alebo nevhodné, ak je kandidátom na sudcu Ústavného súdu aktívny politik – napr. poslanec NR SR, minister vlády a pod.? Až 79,5 % verejnosti považuje za nevhodné, aby aktívny politik kandidoval na sudcu ústavného súdu. Za rozhodne nevhodné to považuje 50,9% opýtaných a za skôr nevhodné 28,6% respondentov.

Za vhodné to považuje celkovo desatina opýtaných (10,2%). Za rozhodne vhodné to považuje 1,5% oslovených a za skôr vhodné 8,7% respondentov. Desatina respondentov (10,3%) sa k otázke nevedela vyjadriť.

„Zaujímal nás názor verejnosti na diskutovanú tému obsadzovania postov na Ústavnom súde SR z hľadiska jedného z kritérií, ktorým je aktívny výkon politiky. Posledné voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu v Národnej rade SR ukazujú, že je na Slovensku potrebné otvoriť diskusiu o odborných a osobnostných predpokladoch na výkon tejto funkcie,“ povedal Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov VIA IURIS realizovala v spolupráci s Agentúrou Focus od 22. do 31. januára 2016. Veľkosť výberového súboru bola 1009 respondentov, spôsob výberu vzorky bol kvótny výber podľa socio-demografických ukazovateľov (pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).


Projekt „Osoba sudcu – kľúč ku kvalitnej justícii“ bol podporený sumou 104 925,10 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je rozvoj advokačných a watchdog aktivít a zvýšenie kvalitatívnych nárokov na výber dôležitých súdnych funkcionárov a sudcov, ako aj zvýšenie informovanosti a citlivosti verejnosti voči dianiu v slovenskej justícii.

Share This