Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská (2-3)

Dátum publikácie: 2002
Editori: Ján Hrubala, Eva Kováčechová, Pavol Žilinčík

Z obsahu: Prekonávanie medzier v práve pomocou právnych princípov. Porovnanie vybraných techník prekonávania prekážok v prístupe k spravodlivosti v rámci krajín Visegrádskej štvorky. Osobnosť sudcu ako bariéra prístupu k spravodlivosti. Prístup k súdu vo veciach verejného záujmu. Sloboda prejavu a jej hranice v súvislosti s výrokmi šíriacimi rasizmus. Potenciálny rozpor slovenského správneho súdnictva s Európskym dohovorom o ľudských právach. Zhodnotenie vývoja v oblasti bariér prístupu k spravodlivosti od roku 1999. Zborník je výsledkom 2. a 3. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktoré sa konali v roku 2000 v Levoči a v roku 2001 v Tatranskej Lomnici.

Pozrite si celý zborník z konferencií PILC 2000 a 2001

Share This