Návrhy na ochranu právneho štátu a zvýšenie dôvery verejnosti v spravodlivosť

Sprísnenie procesu prijímania zmien v Ústave SR, možnosť verejnosti pripomienkovať aj poslanecké návrhy zákonov či priebežná obmena ústavných sudcov. Po opatreniach na zvýšenie dôveryhodnosti v oblasti prokuratúry VIA IURIS predstavuje ďalšiu sériu odborných návrhov na ochranu právneho štátu a chce tak prispieť k zvýšeniu dôvery verejnosti v spravodlivosť. Naše návrhy sme dnes poslali aj relevantným inštitúciám a politickým stranám.

Zmeny ústavy by mali byť len výnimočné

Ústavu je na Slovensku možné zmeniť rovnakým procesným postupom ako je to pri iných zákonoch, odlišuje sa len tým, že o jej zmene musí rozhodnúť parlament 3/5 väčšinou všetkých poslancov, teda minimálne 90 hlasmi. Patrí tak medzi najmenej chránené ústavy v Európe. Takto benevolentne   nastavený proces spôsobil, že hoci sa ústava považuje za základný zákon, od roku 1993 sa zmenila až devätnásťkrát.

Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „Je všeobecne uznávané, že zmeny v ústave by mali byť prijímané na základe osobitného a predvídateľného postupu, ktorý musí byť prísnejší ako pri ostatných zákonoch a musí byť výsledkom konsenzu.

VIA IURIS preto navrhuje v súlade s medzinárodnými štandardmi skvalitnenie a precizovanie procesu prijímania zmien slovenskej ústavy:

(Kompletné znenie opatrení nájdete TU)

 1. Vylúčiť skrátené legislatívne konanie pri prijímaní zmien Ústavy SR.
 2. Špecifikovať okruh navrhovateľov zmien Ústavy SR.
 3. Predĺžiť minimálnu dobu medzi jednotlivými čítaniami pri procese prijímania zmien Ústavy SR v parlamente a neumožniť skrátenie týchto lehôt.

 

Priebežná obmena ústavných sudcov ako krok k nezávislosti ústavného súdu

Ústavný súd, ako jedna z najdôležitejších inštitúcií v krajine, bol minulý rok dva mesiace paralyzovaný úplne a ďalších šesť mesiacov mohol pracovať len v obmedzenom režime, pretože národná rada nebola schopná splniť si svoju povinnosť a včas zvoliť dostatočný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu. Voľba ústavných sudcov sa stala predmetom politického boja na úkor ochrany právneho štátu a ľudských práv. V blízkej budúcnosti hrozí riziko, že jedna vládna väčšina bude dokonca voliť až 12 ústavných sudcov.

Najvhodnejším riešením, ktoré ochráni ústavný súd pred jeho paralyzovaním a ovládnutím vládnou väčšinou, je priebežná obmena sudcov. Znamenalo by to, že parlament by zvolil každé 4 roky približne tretinu ústavných sudcov, čím by sa zabezpečilo, že ústavný súd nebude pod kontrolou jediného parlamentu, pretože jeden parlament by nezvolil viac ako 4, resp. 5 sudcov.

Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „Ústavný súd má byť ochrancom ústavnosti a garantom spravodlivosti, nemôže byť zneužívaný politickou mocou. Požiadavky na vysoké charakterové a morálne vlastnosti kandidátov, verejná voľba či priebežná obmena ústavných sudcov sú zmeny, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu nezávislosti jednej z najdôležitejších inštitúcií v našej krajine.“

VIA IURIS preto navrhuje opatrenia, ktoré by Ústavnému súdu SR zaručili štatút nezávislej a rešpektovanej inštitúcie:

(Kompletné znenie opatrení nájdete TU)

  1. Ústavní sudcovia sú v parlamente volení priebežne, v štvorročných cykloch.
  2. Prvá voľba kandidátov na ústavných sudcov by sa v parlamente mala konať aspoň 3 mesiace pred uplynutím funkčného obdobia niektorého zo sudcov.
  3. Kandidáti na ústavných sudcov by mali byť v parlamente volení kvalifikovanou väčšinou (90 hlasmi poslancov).
  4. Parlament by mal o kandidátoch na ústavných sudcov hlasovať vždy verejne.
  5. Kandidáti na ústavných sudcov musia mať vysoký morálny charakter.

 

Nedostatok času znižuje kvalitu legislatívneho procesu

Poslanecké návrhy zákonov

Verejnosť síce v súčasnosti môže pripomienkovať vládou tvorené návrhy zákonov, no v prípade tých poslaneckých takúto možnosť nemá. Zmeny zákonov sa tak dejú bez diskusie s odbornou či laickou verejnosťou, často príliš rýchlo a unáhlene. Poslaneckým návrhom zákonov je preto opakovane vytýkané, že z dôvodu vylúčenia pripomienkového konania dochádza k chybám, nepresnostiam a v dôsledku nepozornosti alebo neznalosti súvislostí vzniká riziko, že prijatý zákon prinesie neželané dôsledky.

Pozmeňujúce návrhy poslancov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov k prerokúvaným návrhom zákonov môžu výrazným a zásadným spôsobom ovplyvniť ich obsah. V praxi sú však politicky citlivé návrhy často predkladané na poslednú chvíľu a nielen verejnosť, ale ani samotní poslanci, sa s nimi pred hlasovaním v druhom čítaní nemajú možnosť oboznámiť a vyjadriť sa k nim.

Poslanci v mnohých prípadoch nemajú možnosť podrobne sa oboznámiť s pozmeňujúcimi návrhmi a legislatívny proces je zmätočný a nekvalitný. Ak v druhom čítaní boli na schôdzi národnej rady podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, predsedajúci má zabezpečiť ich doručenie poslancom, pričom hlasovanie o nich sa má konať najskôr po uplynutí 48 hodín od ich podania v rozprave.  Národná rada v praxi využíva skrátenie tejto lehoty pri väčšine zákonov. V prípade schválenia pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov v druhom čítaní sa smie konať tretie čítanie najskôr na druhý deň po ich schválení. Avšak aj v tomto prípade môže parlament lehotu skrátiť, čo národná rada opakovane využíva bez ohľadu na počet a vplyv pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. (V 7. volebnom období prebiehalo hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď celkovo 413-krát, pričom v treťom čítaní sa celkovo hlasovalo o 469 návrhoch.)

Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS:Zmeny v legislatívnom procese, ktoré VIA IURIS navrhuje, nijakým spôsobom nezasahujú do právomocí poslancov, naším cieľom je celý proces  sprehľadniť a skvalitniť.“

Zhrnutie navrhovaných zmien v oblasti legislatívneho procesu:

(Kompletné znenie opatrení nájdete TU)

   1. Verejnosť môže pripomienkovať aj poslanecké návrhy zákonov a návrhy výborov.
   2. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch môže parlament hlasovať až po dôkladnom oboznámení sa s nimi a uplynutí pevne stanoveného časového odstupu.

 

Návrhy opatrení vypracovali:

Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s organizáciou VIA IURIS

Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s organizáciou VIA IURIS

 

Share This