Hromadnú pripomienku k voľbe ústavných sudcov podporilo 5 500 ľudí

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania návrhy, ktoré zavádzajú zmeny vo voľbe ústavných sudcov a sudkýň. Ide o návrh na zmenu Ústavy, návrh nového zákona o Ústavnom súde SR a návrh zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Viaceré navrhované zmeny sú prínosom, avšak niektoré sú škodlivé a nepriniesli by zvýšenie kvality Ústavného súdu. Navyše, návrh ministerstva mnohé potrebné zmeny neprináša.

Voľba nových ústavných sudcov bude jednou z najvýznamnejších udalostí roku 2018. Ústavný súd by mal byť poslednou zárukou spravodlivosti a ochrany ľudských práv na Slovensku. Koncom tohto roku sa bude voliť až 18 kandidátov, z ktorých bude vo februári 2019 vymenovaných 9 nových ústavných sudcov a sudkýň. Znamená to, že sa zmení väčšina Ústavného súdu SR, ktorá bude až do roku 2031 rozhodovať o najvýznamnejších otázkach a sporoch týkajúcich Ústavy SR, ľudských práv a princípov právneho štátu. Po zlých skúsenostiach z predchádzajúcich volieb ústavných sudcov je potrebné súčasný nevyhovujúci systém ich voľby zmeniť a prispieť k tomu, aby bol Ústavný súd obsadený sudcami a sudkyňami, ktorí budú dôsledne chrániť základné práva, princípy právneho štátu a spravodlivosť na Slovensku.

Hromadná pripomienka preto navrhuje nasledovné:

  • zavedenie priebežnej obmeny ústavných sudcov v štvorročných cykloch, ktorá zamedzí výmene väčšiny ústavných sudcov naraz;
  • zavedenie inštitútu náhradníkov ústavných sudcov, aby v prípade, ak sa uprázdni funkcia ústavného sudcu počas jeho funkčného obdobia, na toto miesto nastúpil náhradník vymenovaný z kandidátov zvolených v minulosti parlamentom, ktorých vtedy prezident za ústavných sudcov nevymenoval;
  • aby na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu bolo potrebných aspoň 90 hlasov poslancov NR SR, pričom ak sa táto väčšina nedosiahne, v nasledujúcich kolách hlasovania bude na zvolenie kandidáta potrebných aspoň 76 hlasov poslancov NR SR;
  • zakotvenie požiadavky, že ústavný sudca musí byť bezúhonný, musí byť uznávaným odborníkom a musí svojim doterajším životom zaručovať, že bude svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne;
  • nezvyšovanie požadovaného veku ústavných sudcov zo 40 na 45 rokov, pretože by to zablokovalo možnosť kandidovať pre väčšinu právnikov, ktorí začali študovať právo po roku 1989,
  • stanovenie požiadaviek na ústavných sudcov v Ústave, nie v obyčajnom zákone, ktorý by mohla vládna väčšina kedykoľvek účelovo zmeniť,
  • povinný zápis záujemcov o funkciu ústavného sudcu do zoznamu kandidátov na základe vlastnej prihlášky, aby už nebolo potrebné, aby ho navrhol niektorý z obmedzeného okruhu oprávnených subjektov ako doteraz;
  • skvalitnenie procesu vypočutia kandidátov, ktorý umožní získať poslancom a verejnosti podrobné informácie o jednotlivých kandidátoch;
  • zriadenie komisie odborníkov, ktorá bude poslancom pomáhať pri vypočutí kandidátov pred ústavnoprávnym výborom, aby bolo vypočutie a posudzovanie kandidátov dôkladnejšie;
  • zavedenie verejného hlasovania o voľbe kandidátov na ústavných sudcov v parlamente.

Hromadnú pripomienku do piatku 29.6.2018 podporilo viac ako 5 500 ľudí.

Share This