Vo februári sme zahájili vzdelávanie sudcov krajských súdov

Vo VIA IURIS dlhodobo podporujeme čo najširší prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia a s týmto cieľom realizujeme rôzne aktivity na národnej úrovni (poskytovanie právnej pomoci aktívnej verejnosti, pripomienkovanie a účasť na tvorbe zákonov, vzdelávacia a publikačná činnosť).

V tejto oblasti je nevyhnutné sledovať aj európske a medzinárodné právo, ktoré nastavuje naše národné štandardy a preto sme súčasťou medzinárodnej siete mimovládnych právnických organizácií, ktoré sa venujú environmentálnemu právu Justice and Environment (J&E).

Práve v rámci siete J&E sa podieľame na realizácii projektu „Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia právnických profesií v téme prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia“, ktorého súčasťou sú aj vzdelávacie semináre, ktoré realizujeme pre sudcov krajských súdov v priebehu roka 2019.

Prvý zo seminárov sme zrealizovali dňa 28.02.2018 pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov správneho kolégia Krajského súdu v Žiline.

V rámci seminárov sa zameriavame predovšetkým na novú právnu úpravu, ktorú vo vzťahu k prístupu k súdom verejnosti pri ochrane životného prostredia priniesol Správny súdny poriadok ako aj na súvisiacu, zatiaľ však skromnú, rozhodovaciu činnosť súdov.

Na žilinskom seminári okrem právnika spolupracujúceho s VIA IURIS, Imricha Vozára, sudcom prednášal aj sudca Nejvyššího správního soudu Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M., ktorý prezentoval vybrané problémy v tejto téme v kontexte Českej republiky.

Naša motivácia realizovať vzdelávacie semináre v téme prístupu k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia vychádza z poznania, že zatiaľ čo politiky a právo EÚ v oblasti životného prostredia sú jednými z najprogresívnejších a najkomplexnejších na svete, tak ich uplatňovanie v praxi zlyháva. Poukazujú na to nielen viaceré štúdie Európskej komisie, ale aj smutná realita degradujúcej biodiverzity.

Vo VIA IURIS sme presvedčení, že práve aktívni občania zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore činnosti orgánov verejnej správy, ktorým bola ochrana životného prostredia zverená. Avšak na to, aby bolo presadzovanie ochrany životného prostredia občanmi skutočne účinné, musí zahŕňať prístup k súdu.

V tomto ohľade je preto nevyhnutné, aby slovenské súdy poznali a správne uplatňovali národné a medzinárodné právne predpisy zaručujúce verejnosti prístup k súdu pri ochrane životného prostredia.

Už prvý zo seminárov nám potvrdil potrebu vzdelávania v tejto oblasti, keďže právna úprava obsiahnutá v Správnom súdnom poriadku je ešte veľmi čerstvá a obsahuje ešte mnoho otáznikov, o ktorých je nutné v odborných kruhoch diskutovať.

Prezentácie prednášajúcich, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích seminároch pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov na krajských súdoch v Žiline, Nitre a Prešove nájdete tu:

Mgr. Michal Kianička: Súdny dvor ako partner na dialóg

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M: Prístup verejnosti k spravodlivosti v oblasti životného prostredia v ČR

Mgr. Imrich Vozár: Zainteresovaná verejnosť a jej prístup k spravodlivosti

 

 

Semináre sú realizované v rámci projektu „Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia právnych profesií v téme prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia – LIFE16 GIE/CZ/000791 LIFE-A2J-EARL“ a v rámci projektu “ Visegrad 4 Aarhus Center strengthening access to environmental justice“.

Share This