Zastavme hru na transparentnosť v polícii

Výbory národnej rady budú zajtra prerokúvať vládnu novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Pod rúškom pozitívnych zmien a transparentnosti však táto novela navrhuje významné zakonzervovanie politických vplyvov v polícii a prináša množstvo otáznikov. Policajný prezident má byť vyberaný výberovou komisiou, ktorú minister sám menuje, pričom jej závery nemusí vôbec zohľadniť. Policajného prezidenta už nebude možné odvolať bezdôvodne, ale žiadne dôvody novela na odvolanie neprináša.

Tieto a mnoho ďalších zmien navrhuje vládny návrh zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru. V časoch, kedy sa opakovane poukazuje na nevyšetrovanie významných káuz z dôvodu politických vplyvov na políciu, vláda ponúka zmeny, ktoré sú výsmechom demokratických požiadaviek na transparentnosť výberu vysokých verejných funkcionárov a požiadaviek na odpolitizovanie polície. Ak navrhované zmeny parlament schváli, vedenie polície bude aj naďalej pod výrazným politickým vplyvom a tak prispeje k ešte nižšej dôveryhodnosti polície. V prípade prijatia novely hrozí, že si vládnuca garnitúra vyberie do všetkých dôležitých riadiacich pozícií svojich nominantov, pričom vďaka novele ich nebude jednoduché odvolať.

Tieto zmeny navyše neprešli riadnym legislatívnym procesom, keďže neboli predmetom medzirezortného pripomienkového konania. K tomuto návrhu teda nebolo možné podávať pripomienky či už zo strany orgánov verejnej moci alebo verejnosti. Návrh zároveň dôležité inštitúty nerieši komplexne, len povrchne. Tým vznikajú významné medzery v zákonoch, ktoré budú môcť byť výkonnou mocou zneužívané a zároveň budú spôsobovať chaos pri aplikácii. Novela má totiž dopad aj na iné právny normy (napr. zákon o policajnom zbore), ktoré však novelizované nie sú.

Ide najmä o tieto zmeny a súvisiace problémy:

• Policajný prezident má byť síce vyberaný výberovou komisiou, ale bez účasti verejnosti, komisiu bude menovať minister vnútra avšak jej závery nemusí žiadnym spôsobom zohľadniť.

• Predpoklady na výkon funkcie policajného prezidenta má podľa návrhu stanovovať ministerstvo a nie zákon, čo vzbudzuje pochybnosti o tom, že kritériá pre danú funkciu môžu byť ministerstvom nastavené s cieľom uprednostnenia určitého uchádzača.

• Policajného prezidenta už nebude možné odvolať bezdôvodne, ale žiadne dôvody novela na odvolanie neprináša, ako je to pri iných vysokých verejných funkciách zvykom. Ukončenie funkcie policajného prezidenta tak bude možné len na základe inštitútov, ktoré zákon o štátnej službe upravuje všeobecne pre výkon funkcie policajta.

• Novela nestanovuje ani dobu, na ktorú bude policajný prezident vymenovávaný. V súvislosti s výberovým konaním, v ktorom úplne absentujú prvky transparentnosti a verejnej kontroly, nemožnosťou odvolať policajného prezidenta bezdôvodne a chýbajúcimi dôvodmi na odvolanie je stanovenie tejto doby nevyhnutné, pretože inak môže dôjsť k dlhodobému zotrvaniu jednej osoby v tejto funkcii.

• Novela upravuje aj výber viceprezidenta policajného zboru, ale jeho kompetencie nerieši žiaden zákon. Nemá zákonom deklarovanú kompetenciu zastupovať policajného prezidenta, čo je pre chod inštitúcie nevyhnutné.

Novela zároveň stanovuje ministrovi povinnosť vyhlásiť výberové konanie do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Zdá sa, že časovo neobmedzenú funkciu policajného prezidenta s nesystematicky upraveným zbavením funkcie, má vláda záujem obsadiť osobou pre ňu prijateľnou ešte pred parlamentnými voľbami.

„Vo VIA IURIS sa dlhodobo zapájame do tvorby a pripomienkovania právnych predpisov. Považujeme za poburujúce, ak zásadné legislatívne zmeny, v tomto prípade týkajúce sa polície, nie sú predmetom verejnej odbornej debaty a najmä právnou úpravou predpokladaného riadneho zákonodarného procesu,“ dodáva k téme Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Vzhľadom na závažnosť opísaných návrhov, VIA IURIS apeluje na poslancov parlamentu, aby túto zmenu zákona z dôvodu nekorektného legislatívneho procesu, inštitútov posilňujúcich politizáciu polície a snáh o presadenie politicky prijateľných osôb vo vrcholových pozíciách polície neschválili.

Navrhované zmeny sú dostupné tu.


Projekt podporili Think Tank Fund, Open Society Foundations a Fond pre transparentné Slovensko v nadácii Pontis.

Share This