Parlament bude rokovať o kľúčovom protikorupčnom zákone

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú tento týždeň, v druhom čítaní, rokovať o vládnom návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora. Podľa mimovládnych organizácií združených v iniciatíve Štrngám za zmenu, môže prijatie tohto, tzv. protischránkového zákona, znamenať významný krok v boji proti praniu špinavých peňazí a tunelovaniu verejných zdrojov.

„Schválenie dobrého protischránkového zákona je mimoriadne dôležité. Ide totiž o kľúčovú právnu normu v oblasti prevencie prania špinavých peňazí, obmedzenia priestoru pre korupciu, ako aj odhaľovania tých, ktorí dnes cez rôzne štátne zákazky a nastrčené firmy tunelujú verejné zdroje. Predložený návrh zákona je plne v súlade s požiadavkami, ktoré presadzuje iniciatíva Štrngám za zmenu,“ konštatoval koordinátor iniciatívy Juraj Rizman.

V čom vidia mimovládne organizácie hlavné prínosy predloženého návrhu zákona?
• Verejný sektor bude môcť poskytnúť verejné prostriedky a „obchodovať“ iba s tými podnikateľskými subjektmi , ktoré budú mať preverených a v on-line registri konečných užívateľov výhod zapísaných skutočných majiteľov – tzv. konečných užívateľov výhod.

• Zákon sa nebude vzťahovať iba na verejné obstarávanie, ale má pokryť všetky vzťahy, v rámci ktorých bude podnikateľský subjekt dostávať od verejného sektora finančné prostriedky, získa majetok, alebo majetkove práva. Za verejný sektor sa budú považovať aj zdravotne poisťovne, niektoré obecné a štátne podniky, ako aj ich tzv. „dcéry/vnučky“.

• Vybraní profesisti (napr. advokáti, daňoví poradcovia, notári, či banky) budú preverovať, či „zapisovaná“ fyzická osoba je skutočne konečným užívateľom výhod. Profesisti budú spoluzodpovední za správnosť a aktuálnosť zápisov v registri konečných užívateľov výhod.

• Profesisti budú musieť vo verejne prístupnom verifikačnom dokumente popísať spôsob, akým určili konečného užívateľa výhod. Ktokoľvek bude môcť cez kvalifikovaný podnet dosiahnuť, že správnosť zápisu preskúma súd. Každý takýto „sťažovateľ“ bude mať potom právo detailne „sledovať“, ako súd zápis preverí.

• V prípade pochybnosti o správnosti zápisu, bude musieť podnikateľský subjekt na súde preukázať, že jeho zápis je správny. Ak sa podnikateľskému subjektu na súde nepodarí preukázať správnosť zápisu, bude zo zoznamu „vyškrtnutý“ a bude čeliť hrozbe sankcií.

• Navrhovanou novinkou je zavedenie pokuty vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý podnikateľský subjekt z obchodu získal. Táto sankcia má odňať podnikateľskému subjektu všetko to, o čo sa obohatil klamaním o svojich konečných užívateľoch výhod.

• Správnosť zápisov v registri konečných užívateľov výhod sa bude preverovať minimálne raz ročne. Popri pravidelnom ročnom overovaní, sa bude konečný užívateľ výhod verifikovať pri každom uzatvorení zmluvy s verejným sektorom, alebo prijatí určitého plnenia od verejného sektora. To znamená, že štát by mal v čase platby podnikateľskému subjektu vždy vedieť, kto je skutočným konečným užívateľom výhod.

Share This