Disciplinárne konania prokurátorov

Kto rieši disciplinárne konania sudcov či prokurátorov?

Návrh na začatie disciplinárneho stíhania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica otvoril diskusiu o tom, kto a ako v súčasnosti rieši disciplinárne konania.

Posledná novela ústavy hovorí, že je za to zodpovedný Najvyšší správny súd SR (NSS SR), ktorý začal fungovať 1. augusta tohto roka. Ten podľa ústavy rozhoduje aj o disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov (prípadne iných osôb, ak tak ustanoví zákon). Teda mal by.

Spôsob a priebeh disciplinárneho konania má definovať nový zákon o disciplinárnom poriadku NSS SR. Navrhovaný zákon upravuje zloženie a ustanovovanie disciplinárnych senátov, prideľovanie vecí, začatie disciplinárneho konania na najvyššom správnom súde, jeho priebeh vrátane ústneho pojednávania, rozhodnutia vydané v disciplinárnom konaní, opravné prostriedky aj výkon rozhodnutia. Problém je v tom, že disciplinárny poriadok momentálne súd nemá. Návrh zákona totiž len v stredu 25. augusta s pripomienkami schválila vláda a musí ešte prejsť hlasovaním v parlamente. Procesný predpis teda neexistuje a najvyšší správny súd nemá ako postupovať.

Disciplinárnu zodpovednosť sudcov upravuje zákon o sudcoch a prísediacich. Podľa neho rozhodujú o disciplinárnych previneniach disciplinárne senáty. Mandát predsedov a členov disciplinárnych senátov však zanikol 1. augusta tohto roku, keď začal vykonávať svoju činnosť NSS SR. O disciplinárnej zodpovednosti sudcov všeobecných súdov tak v súčasnosti nemôžu rozhodovať bývalé disciplinárne senáty a NSS SR nemá procesné pravidlá, ktorými by sa mal v prípade disciplinárnych previnení sudcov riadiť.

Podobne je upravená aj disciplinárna zodpovednosť prokurátorov – osobitným zákonom o prokurátoroch. Disciplinárnu zodpovednosť prokurátora má v rukách disciplinárna komisia zriadená na generálnej prokuratúre. Disciplinárne komisie sú funkčné, pojednávania majú vytýčené aj na september. Otázny je ale ich mandát, pretože časti zákona týkajúce sa disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov neboli zrušené (tak, ako sa stalo v prípade sudcovských disciplinárnych senátov). Ani ústavný súd nevyhlásil ich nesúlad s ústavou. Disciplinárne konania tak bežia po starom. Tento stav však je v rozpore s ústavou, podľa ktorej o disciplinárnych konaniach rozhoduje NSS SR.

Situácia s návrhom na disciplinárne konanie špeciálneho prokurátora tak odkryla závažný právny problém – súčasný stav vytvára právnu neistotu. Nie je zrejmé, či má o návrhu na disciplinárne stíhanie rozhodovať disciplinárna komisia na generálnej prokuratúre alebo je potrebné počkať na zákon o disciplinárnom poriadku (a následné rozhodnutie NSS SR, ktorý ma disciplinárne konania riešiť). Kedy však bude procesný predpis k disciplinárnym konaniam k dispozícii, nie je nateraz jasné.

Katka Batková

Katka Batková

Výkonná riaditeľka VIA IURIS

Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

Mohlo by vás zaujímať

Share This