Splyňovňa odpadu ako rozvoj obce Janík?

Firma AR DONAX, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je schránková firma zo Seychel, plánuje na druhý pokus postaviť v obci Janík splyňovňu odpadu. Pôvodne mala vyrábať plyn z biomasy (drevná štiepka, energetická plodina a obilná slama) a následne ho premeniť na elektrinu a teplo. V roku 2013 prešla výstavba a prevádzka zisťovacím konaním podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Výsledkom konania bolo, že nie je potrebné hodnotiť vplyv stanice na životné prostredie. Investor však výstavbu nikdy neuskutočnil. Medzitým sa stala ekonomicky nevýhodnou a vypršalo jej stavebné povolenie.

Firma to však nevzdala a v roku 2020 oznámila tamojšiemu Okresnému úradu Košice – okolie, (odbor starostlivosti o životné prostredie), že okrem biomasy chce splyňovať aj tuhé druhotné palivá. De facto ide o odpad, ktorý by mal tvoriť až 70 percent zo všetkých palivových surovín. Investor však neuvádza jeho zloženie ani pôvod. Nie je teda jasné, aké emisie budú pri výrobe plynu vznikať.

Obec Janík - splyňovňa odpadu/spaľovňa odpadu
Obec Janík - splyňovňa odpadu/spaľovňa odpadu

Obec Janík leží na východe Slovenska, pár kilometrov od hraníc s Maďarskom.
Grafika približne znázorňuje plánované umiestnenie splyňovne odpadu.
Podkladová foto: obecjanik.sk

Okresný úrad Košice – okolie rozhodol, že navrhovaná zmena činnosti musí prejsť celým procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA. Firma sa však voči tomu rozhodnutiu odvolala, odvolací orgán Okresný úrad Košice (odbor opravných prostriedkov) rozhodnutie zrušil a vec vrátil Okresnému úradu Košice – okolie na nové prejednanie a rozhodnutie. Ten prekvapivo, v rozpore s prvotným rozhodnutím, nariadil, že posúdenie vplyvu splyňovacej stanice na životné prostredie prebehnúť nemusí. Obyvatelia obce Janík a okolia sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali, ich odvolanie však Okresný úrad Košice zamietol. Rozhodnutie však považujú za nezákonné, úrad preto zažalovali. V spore ich zastupuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Prečo je rozhodnutie úradu nezákonné?

 

Obyvatelia upozorňujú na to, že investor zaradil navrhovanú činnost do nesprávnej kategórie podľa zákona EIA, pod “Rozvoj obce”. V tomto prípade plánovaná výstavba a prevádzka nemusí prejsť celým procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, iba jeho „minimalistickou formou” –  zisťovacím konaním. To znamená, že hodnotenie splyňovne odpadu by bolo podobné ako hodnotenie obyčajného ihriska či cyklochodníka.

Tento proces bol tak bezobsažný a všeobecný,
až bol úplne zbytočný.

Občania tiež poukazujú na závažné negatívne vplyvy splyňovania palív. Prevádzka splyňovacej stanice znamená nárast množstva emisií, čo môže mať významne ovplyvniť kvalitu ovzdušia v obci Janík a okolí. Výrazne tiež zasiahne krajinu a jej ekologickú stabilitu. V území sa totiž nachádzajú kriticky ohrozené druhy rastlín a významné mokrade. Aj napriek tomu, že na to vo svojom odvolaní obyvatelia upozorňovali, úrady tieto fakty odignorovali. Okresný úrad Košice navyše nezohľadnil stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý výstavbu neodporúča, pretože lokalita sa nachádza v inundačnom území. To znamená, že je pravidelne zaplavované vodou z toku Konotopa a v takomto území sa nesmie stavať.

Neprebehlo ani cezhraničné posúdenie vplyvu, hoci sa navrhovaná výstavba sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc s Maďarskom (približne 4-5 km).

Úrady vo svojom rozhodnutí v podstate mechanicky a nekriticky prevzali návrh investora, ktorý chce jednoduchou cestou získať povolenia na výstavbu. Firma účelovo obchádza zákon, a preto je nevyhnutné nanovo a riadne posúdiť vplyv plánovanej prevádzky na životné prostredie.

Rozhodnutia úradov sú tak založené na nesprávnom právnom posúdení veci (navrhovaná činnosť – výstavba a prevádza splyňovne – bola posudzovaná podľa nesprávnej kategórie posudzovaných činností), neposkytli dostatok informácií (nie sú vôbec známe zloženie a pôvod odpadov a nevieme, aké emisie prevádzka vyprodukuje) a nie je možné ich riadne preskúmať, pretože sú nezrozumiteľné a nedostatočne odôvodnené.

Vo svojich rozhodnutiach úrady navyše vôbec nezohľadnili zákon EIA a nezabezpečili tak vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Postupovali formalisticky a všeobecne, rozhodnutia neobsahujú popis a vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov splyňovacej stanice a už vôbec neurčujú opatrenia, ktoré majú zabrániť znečisťovaniu životného prostredia.

POMÔŽME SPOLU OBYVATEĽOM JANÍKA

„Vidíme vo vás veľkú nádej, ktorú sme už po poslednom rozhodnutí úradu takmer stratili,“ odkazujú Janičania.

Právnu pomoc im dokážeme zabezpečiť len vďaka finančnej podpore od ľudí ako ste Vy, ktorým záleží na spravodlivom Slovensku.

Čo požadujú obyvatelia obce Janík?

 

Občania Janíka a okolia sú zásadne proti výstavbe a prevádzke splyňovne odpadu. Žiadajú, aby súd rozhodol, že investor nepodnikne ďalšie kroky smerom k výstavbe splyňovne, kým úrady nezohľadnia všetky námietky. Rovnako požadujú, aby preskúmal, či vydané rozhodnutie Okresného úradu Košice bolo v súlade so zákonom.

Ide o prevádzku, ktorá totiž môže
bez riadneho posúdenia jej
vplyvov na životné prostredie
znamenať závažný vplyv
na životné prostredie a zdravie ľudí.

Títo obyvatelia sú učebnicový príklad toho, ako by malo občanom záležať na prostredí, v ktorom žijú. Sú tiež dôkazom toho, ako aktívni občania dokážu zvádzať rovnocenný súboj s investorom a vedia reálne ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí.

Nedostatočné posúdenie a vyhodnotenia všetkých vplyvov splyňovne na životné prostredie a zdravie ľudí je hrubým ignorovaním všetkých písaných aj nepísaných pravidiel o tom, ak má prebiehať výstavba takýchto prevádzok. Obyvatelia obce Janík a okolia poukázali na veľké množstvo dôkazov, z ktorých vyplýva, aký negatívny dopad na životné prostredie a kvalitu života samotných obyvateľov by výstavba stplyňovne priniesla. Rozhodnutia úradov sú osobitne zarážajúce v súčasnosti, keď čelíme dôsledkom klimatickej krízy, kedy by orgány zopovedné za ochranu životného prostredia mali pri schvaľovaní takýchto prevádzok zohľadňovať najprísnejšie kritériá.

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This