Voľba policajného prezidenta

Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. Organizácia považuje návrh za neodôvodnený a v rozpore so slovenskou ústavou. Parlament má o nej hlasovať na najbližšej schôdzi.

 

Diaľnice sa budú môcť stavať skôr, než bude právoplatné stavebné povolenie

Novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest vláda schválila minulý týždeň. Podľa VIA IURIS prináša tento návrh zmeny, ktoré ohrozujú práva vlastníkov pozemkov, verejnosti a verejný záujem, predovšetkým ochranu životného prostredia.

Novela ruší odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a proti rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem. S výstavbou diaľnice sa tak bude môcť začať skôr, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť. VIA IURIS sa tiež obáva, že pod naliehavým verejným záujmom sa v budúcnosti môže myslieť každá diaľnica, pretože novela tento termín nespresňuje.

„Predstavme si, že stavebný úrad najprv rozhodne o výstavbe diaľnice v chránenom území, ale  odvolací orgán neskôr skonštatuje, že vydané stavebné povolenie je nezákonné. Výstavba sa však medzitým začne a územie bude nezvratne poškodené. Ochrana práv občanov a životného prostredia, ktorú má poskytnúť práve odvolacie konanie, by bola v takomto prípade iluzórna a formalistická,“ vysvetľuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Stavebné povolenia sa budú vydávať na dobu neurčitú

Podľa návrhu novely bude tiež možné vydávať stavebné povolenia pri výstavbe diaľnic na dobu neurčitú. Zrušila by sa tak dnes platná podmienka, podľa ktorej musí stavba začať najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Začať stavať diaľnicu by tak bolo možné aj v čase, kedy by územie ako aj právne predpisy už mohli byť výrazne zmenené.

Výstavba diaľnice začne ešte pred vyvlastnením pozemkov

VIA IURIS považuje za problematickú aj zmenu lehôt v súvislosti s tzv. predbežnou držbou, ktorá stavebníkovi umožňuje začať výstavbu ešte pred vyvlastnením pozemkov [1]. To by znamenalo, že aj napriek tomu, že vyvlastňovanie ešte formálne neprebehlo, stavebník môže stavať na týchto pozemkoch v období do jedného roka.

Primeraná jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena je neústavná

Organizácia problém vidí aj v tom, že vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena v súvislosti s elektrickým, telekomunikačným alebo potrubným vedením nárok len na tzv. primeranú jednorazovú náhradu. Upozorňuje na rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2015 [2], ktorý v podobnom prípade konštatoval, že takáto náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva je neústavná, pretože nezohľadňuje povahu a dĺžku trvania obmedzenia vlastníckeho práva.

Návrh novely schválila vláda v skrátenom legislatívnom konaní, v rozpore so zákonom

Vláda návrh novely schválila v skrátenom legislatívnom konaní, čiže bez možnosti štátnych orgánov či verejnosti ho pripomienkovať. VIA IURIS upozorňuje. že takýto postup je v rozpore so zákonom a legislatívnymi pravidlami vlády, pretože vláda jeho použitie neodôvodnila.

VIA IURIS žiada poslancov a poslankyne parlamentu, aby kontroverznú novelu zákona nepodporili. Tento zákon bol od roku 2007, kedy bol prvýkrát prijatý, menený niekoľkokrát, a to vždy s cieľom zjednodušenia procesov, teda rýchlejšej a efektívnejšej výstavby diaľnic.

“Súčasné znenie zákona považujeme za absolútne postačujúce. Odmietame, aby vláda takýmto spôsobom neustále obmedzovala práva občanov, verejnosti a ochranu životného prostredia len preto, že štát nedokáže efektívne stavať diaľnice. Sme presvedčení, že navrhovaná novela je v rozpore s ústavou a na jej prijatie neexistuje žiadny dôvod,“ uzatvára Ivana Figuli, právnička spolupracujúca s VIA IURIS.


Zdroje:
1 – Rozhodnutie o predbežnej držbe sa po novom vydá do siedmich namiesto pôvodných pätnásť dní od ústneho pojednávania. Rovnako sa mení lehota, kedy je potrebné začať s výstavbou, a to do jedného roka namiesto súčasne platných šesť mesiacov.
2 – PL. ÚS 42/2015 – Rozhodnutie ÚStavného súdu o novele zákona o tepelnej energetike.

 

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
Ivana Kohutková, hovorkyňa VIA IURIS
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This