Stavebné zákony

Ochránili sme vaše práva v nových stavebných zákonoch

Napriek viacerým výhradám podpísala v piatok 13. mája prezidentka Zuzana Čaputová nové stavebné zákony. Novým stavebným zákonom sme sa venovali takmer rok a boli sme jediní, kto sa usiloval zachovať vaše právo ovplyvňovať výstavbu vo svojom okolí.

ŠTEFAN HOLÝ S VAMI NERÁTAL

Podľa prvých návrhov stavebných zákonov od podpredsedu vlády Štefana Holého sa totiž s verejnosťou ako s účastníkom stavebných konaní vôbec nepočítalo. O pripravovanej stavbe vo svojom susedstve by ste sa nemuseli vôbec dozvedieť. Ak by ste sa aj dozvedeli, vaše možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej úplne zabrániť by boli minimálne, pretože vašimi pripomienkami by sa stavebný úrad, podľa Holého návrhov, vôbec nemusel zaoberať.

Spísali sme dve hromadné pripomienky, navrhovali sme zmeny, upozorňovali sme, že obmedzovanie práv verejnosti je v rozpore s medzinárodnými dohovormi, ktoré sú pre Slovensko záväzné, vyzvali sme poslankyne a poslancov parlamentu aby nekvalitné stavebné zákony neschválili.

Trvalo to dlho a stálo nás to množstvo úsilia, ale nakoniec sa nám podarilo presadiť, aby ste sa ako verejnosť mohli naďalej zapájať do stavebných konaní.

BUDETE MÔCŤ OVPLYVNIŤ STAVBY VO SVOJOM OKOLÍ

Vo finálnej podobe nových stavebných zákonov, ktoré schválil parlament dostala verejnosť možnosť zúčastniť sa na stavebnom konaní, podávať pripomienky a opravné prostriedky.

To znamená, že aj po tom, ako 1. apríla 2024 nadobudnú nové stavebné zákony účinnosť , sa budete môcť zapojiť do konania o stavebnom zámere. Ide o proces, ktorý bude v budúcnosti kľúčový pre povoľovanie výstavby.

ČO VŠETKO SA PODARILO V NOVÝCH STAVEBNÝCH ZÁKONOCH OPRAVIŤ?

Okrem zachovania práv verejnosti sa nám v spolupráci s ďalšími odbornými organizáciami a samosprávami podarilo opraviť viaceré chyby a nedostatky pôvodných návrhov:

✅ Finálne znenie zákonov síce stále prenecháva projektantovi množstvo kompetencií, no investorom platený človek už nebude absolútnym pánom stavebného konania. O jednotlivých povoleniach bude rozhodovať stavebný úrad.

✅ Samosprávy si zachovali kontrolu nad svojím územím v oblasti územného plánovania, hoci v prvom návrhu mali nad nimi výraznú prevahu developeri. Nové zákony však spôsobia problémy Bratislave a Košiciam, kde nad územným plánovaním nebude mať kontrolu mesto, ale jednotlivé mestské časti.

✅ Predĺžili sa lehoty schvaľovacích procesov, ktoré boli v prvých návrhoch nastavené výrazne v prospech developerov a v neprospech verejného záujmu.

✅ Podarilo sa odstrániť procesný chaos, kedy najskôr úrad podpredsedu vlády vylúčil aplikáciu správneho poriadku. Keďže sa nedokázali vymyslieť žiaden iný postup, tak uznali, že na väčšinu procesov v zákone o výstavbe sa predsa len vzťahuje správny poriadok…

NAŠE VÝHRADY K NOVÝM STAVEBNÝM ZÁKONOM

Po roku pripomienkovania a diskusií stále platí, že prijaté stavebné zákony majú viacero závažných nedostatkov:

❌ Nové stavebné zákony sa odvolávajú na znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré ešte nebolo prijaté.

❌ Opierajú sa o nový informačný systém, ktorého špecifikáciu, obstarávaciu cenu ani spôsob prevádzkovania dnes nikto nepozná.

❌ Stále dávajú silné kompetencie projektantovi.

❌ Verejnosť sa môže zapojiť len do konania o stavebnom zámere, čo je jeden z troch procesov. Za problém považujeme, že sa ľudia nemôžu zapojiť do konania o overení projektu stavby, ktorý bude predstavovať dopracovanie stavebného zámeru.

❌ Nové zákony sú chaotické, pracujú s neustálenými pojmami a miestami sú ťažko zrozumiteľné.

POČKÁME SI DVA ROKY

Nové stavebné zákony vstúpia do platnosti až 1. apríla 2024, teda mesiac po skončení aktuálneho volebného obdobia.
Stále tak zostáva nádej, že počas nasledujúcich dvoch rokov sa podarí opraviť najväčšie nedostatky novej stavebnej legislatívy. Veľa nejasností sa však vyrieši až používaním zákonov praxi.

PREČÍTEJTE SI KOMPLETNÉ ZNENIE NOVÝCH STAVEBNÝCH ZÁKONOV

Zákon o výstavbe

Zákon o územnom plánovaní

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:

Telefón: +421 905 890 909
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This