Novela zákona o EIA

MVE Želiezovce rozsekala stovky rýb. 5 rokov to úrady neriešia.

Stovky posekaných rýb pod malou vodnou elektrárňou (MVE) Želiezovce na Hrone šokovali rybárov, ochranárov aj verejnosť a viedli k podnetu na preskúmanie a odstránenie environmentálnych škôd.

Okrem škôd na rybách sú v dôsledku výstavby MVE Želiezovce  zasiahnuté tisícky metrov štvorcových biotopov európskeho významu. Okresný úrad v Leviciach si vyžiadal viacero stanovísk, ktoré potvrdzujú, že stavba a prevádzka MVE spôsobili škody na životnom prostredí. O náprave environmentálnej škody však stále nezačal konať a vyše 5 rokov vec len prešetruje. Združenie Slatinka a WWF Slovensko sa preto spolu s VIA IURIS obracajú na prokuratúru.

Spolu s WWF Slovakia sme dnes poslali na okresnú prokuratúru podnet na vydanie upozornenia prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákonov. Urobili sme tak, pretože extrémne dlhá nečinnosť levického okresného úradu blokuje nielen odstránenie negatívnych dopadov elektrárne na životné prostredie, ale aj odstránenie porušení zákonov.

Považujeme za šokujúce a neakceptovateľné, že Okresný úrad v Leviciach ani po viac ako piatich rokoch nezačal konanie o uložení nápravných opatrení vo veci environmentálnej škody spôsobenej MVE Želiezovce. Opakovane sme úrad žiadali o informácie o priebehu konania. Dostali sme odpoveď, že environmentálna škoda bola preukázaná, no keďže ide o prvé konanie o náprave environmentálnych škôd na Slovensku, ktoré môže byť precedensom, chcú sa k nemu postaviť zodpovedne. Takto si však precedens nepredstavujeme, osobitne preto, že nepriaznivé vplyvy prevádzky MVE na rieku stále trvajú a stále zhoršujú stav vôd aj stav krajiny okolo,“  hovorí Martina Paulíková, zakladateľka Združenia Slatinka a líderka programu ochrany vôd vo WWF Slovensko.

“Povinnosťou štátneho orgánu je vo veci konať a rozhodnúť v primeranom čase, o to viac, že ide o poškodenie životného prostredia, ktoré navyše stále trvá. Päťročná nečinnosť okresného úradu hovorí o tom, že tento úplne rezignoval na svoje zákonné povinnosti, čím nielenže neposkytuje ochranu životnému prostrediu a jeho zložkám, ale aj porušuje zákon a ústavu,“ hovorí Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Oznámenie o environmentálnej škode podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd podalo na Okresný úrad (OÚ) v Leviciach Združenie Slatinka, ku kauze sa pripojilo WWF Slovensko. Oznámenie upozorňovalo na viaceré negatívne dopady MVE na životné prostredie. V prvom rade na hromadný úhyn rýb zo začiatku leta 2017, ale aj na vysychanie brehových porastov a poklesu hladiny podzemnej vody pod elektrárňou. OÚ Levice si následne vyžiadal odborné posudky, ktoré negatívne dopady potvrdili.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) skonštatovala likvidáciu biotopov európskeho významu – lužných lesov na ploche takmer 300-tisíc m2 a riečnych biotopov vhodných pre migrujúce druhy rýb, medzi nimi najmä mreny severnej či pĺža zlatistého. „V časti pod haťou došlo k výraznému poklesu hladiny podzemnej vody, čo spôsobilo odumretie väčšiny drevín viazaných na vyššiu hladinu podzemnej vody. Staršie jedince jelší, topoľov, jaseňov a vŕb už odumreli,“ napísala v stanovisku CHKO Ponitrie.

ŠOP SR spolu s Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) tiež upozornili, že stavba MVE Želiezovce neprešla posúdením podľa Rámcovej smernice o vode. VÚVH v stanovisku konštatoval, že environmentálna škoda, teda úhyn rýb pod MVE pri ich migrácii z Dunaja na ich neresiská na rieke Hron bola preukázaná a „bola obrovská“. Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil na výrazný pokles hladiny podzemnej vody pod haťou, ktorý sa časovo kryje so spustením prevádzky MVE.

Napriek tomu, že má úrad na stole takéto stanoviská, prešetrovanie environmentálnej škody neukončil, neboli prijaté žiadne nápravné či preventívne opatrenia, ako to vyplýva zo zákona o environmentálnych škodách. Ochranárske organizácie na vleklé konanie úradníkov upozornili aj verejným zhromaždením, keď v auguste 2020 priamo pred levickým okresným úradom Symbolicky „zaspali“ spolu s plyšovými a nafukovacími rybami. Organizácie v podaní na prokuratúru upozorňujú, že čím dlhšie proces prešetrovania trvá, tým náročnejšie bude situáciu napraviť, keďže škody môžu byť časom stále závažnejšie.

Slovensko v súvislosti  výstavbou malých vodných elektrárni čelí i žalobe zo strany Európskej komisie a medzi MVE, ktoré komisia sleduje patria aj Želiezovce. Aj hrozba žaloby necháva OÚ Levice vlažným, podobne ako odborné stanoviská, ktoré si vyžiadal a ktoré preukázali ekologické školy.

Tlačová správa VIA IURIS a WWF Slovakia

Tlačová správa VIA IURIS a WWF Slovakia

Kontakt pre médiá:

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This