Rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení stavby „Lyžiarska hala – Donovalley Resort, Donovaly“ bolo tento týždeň zrušené odvolacím stavebným úradom (Okresný úrad Banská Bystrica), ktorý vec vrátil obci na nové prejednanie a rozhodnutie. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí a pohode bývania na Donovaloch, hoci nejde o finálne rozhodnutie a viaceré námietky predložené v odvolaní odvolací orgán bagatelizoval alebo z formálnych dôvodov odmietol.

Vlek, hotel, štadión, parkovací dom, reštaurácia,…vs. ochrana prírodného bohatstva

Investor plánoval na Donovaloch vybudovať komplex stavieb označený ako „Lyžiarska hala – Donovalley Resort“, súčasťou ktorého má byť okrem krytej lyžiarskej haly aj zasnežovanie, sedačková lanová dráha, lyžiarsky vlek, hotel, zimný štadión, parkovací dom, vyhliadková reštaurácia, turistické ubytovanie, zásobáreň vody pre zasnežovanie a ďalšie súvisiace zariadenia. Viacerí účastníci konania (obyvatelia obce, vlastníci nehnuteľností) s pomocou VIA IURIS podali odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu obce o územnom rozhodnutí (rozhodnutie o umiestnení stavby). V odvolaní namietali rozpor stavby s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja, a tiež skutočnosť, že územný plán obce je v tejto časti v rozpore s vyšším územným plánom. Okrem toho namietali fakt, že sa stavebný úrad vôbec nezaoberal stanoviskom Správy NAPANT, ktoré bolo nesúhlasné a poukazovalo na viacero závažných následkov stavby. Namietali, že stavebný úrad nedostatočne zistil skutkový stav veci, keďže nevyhodnotil dôsledne vplyv na všetky chránené druhy rastlín v danej lokalite. Ďalej stavebný úrad nedostatočne zohľadnil negatívne vplyvy stavby na chránenú vodohospodársku oblasť Nízke Tatry a tiež nevyhodnotil vplyv stavby na dobrý stav vôd. Napokon namietali formálno-právne aspekty rozhodnutia.

„Predbežne je rozhodnutie obce zrušené, obec však môže vydať nové povolenie. Preto budeme naďalej ostražití a budeme brániť záujmy obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na Donovaloch, pretože sme presvedčení, že v čase klimatickej krízy je budovanie takejto stavby absurdné a neprijateľné,“ skonštatovala Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Odvolací orgán síce väčšinu odvolacích dôvodov odmietol, predsa však rozhodnutie prvostupňového stavebného úradu (obce Donovaly) zrušil a vec mu vrátil na nové konanie. Dôvodov bolo viacero, predovšetkým obci Donovaly vytýkal nedostatočne zistený skutočný stav veci, vyslovil pochybnosti týkajúce sa posúdenia vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) a tiež namietal, že investor nepreukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, na ktorých má byť stavba umiestnená.

V celej veci zároveň prebieha súdne konanie, ktoré iniciovala prokuratúra, pretože namieta nezákonnosť územného plánu obce Donovaly. Práve ten je podkladom pre územné konanie k lyžiarskej hale.

Share This