Rozvrat právneho štátu

Novela stavebného zákona môže spustiť nekontrolovanú výstavbu

Spolu s ďalšími 30-timi odbornými organizáciami a iniciatívami upozorňujeme, že poslanci hnutia SME RODINA predkladajú do parlamentu novelu stavebného zákona, ktorá môže spustiť nekontrolovanú výstavbu. Nielenže takýto zásadný návrh predkladajú poslanci narýchlo, bez akejkoľvek odbornej diskusie, no predovšetkým ich novela môže z kľúčového procesu pri povoľovaní výstavby urobiť bezvýznamný, formálny krok.

Miloš Svrček, Jozef Lukáč a Petra Hajšelová zo SME RODINA predložili novelu stavebného zákona, ktorá svojou nejednoznačnosťou môže viesť k tomu, že sa územné konanie zúži len na formálny krok. Navyše ide o ďalšiu dôležitú zmenu zákona, pri ktorej poslanci obchádzajú štandardný legislatívny proces a právo verejnosti na účasť v ňom, a ignorujú tak základné princípy právneho štátu.

Chcú oslabiť kľúčový proces pri povoľovaní výstavby

Dnes platí, že posúdenie, či je plánovaná stavba v súlade s územným plánom, je kľúčovou otázkou, ktorá sa rieši v územnom konaní. Ak stavba nie je v súlade s územným plánom, nemožno ju povoliť.

Podľa návrhu trojice poslancov SME RODINA by však malo podstatnú časť procesu nahradiť tzv. územné stanovisko obce, ktoré má potvrdiť súlad činnosti s územným plánom. Problém je, že územné stanovisko má byť dokument, ktorý vydáva, ktorý vydáva obec len na základe vlastného subjektívneho posúdenia, pričom sa vydáva mimo povoľovacieho procesu a nemôže sa k nemu vyjadriť ani štátna správa, ani verejnosť. Zaradenie tohto inštitútu do povoľovacieho procesu je nekoncepčné a bez pravidiel.

Vyššie riziko korupcie

Presunutie takejto významnej právomoci výlučne do kompetencie obce môže viesť k zvýšenému korupčnému riziku pri vydávaní stavebných povolení, a to najmä preto, že obec vydá stanovisko bez vyjadrení štátnych orgánov a odborných organizácií, a toto stanovisko nebude preskúmateľné žiadnym iným orgánom.

“Takáto úprava stavebného zákona nielenže zvýhodňuje developerov na úkor verejného záujmu, ale tiež porušuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, najmä Aarhuský dohovor,“ upozorňuje Ivana Figuli, právnička VIA IURIS.

O dôležitosti územného konania pre výstavbu svedčí aj medializované obvinenie bývalého starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, ktorý je podozrivý, že od developera zobral úplatok práve za vydanie územného rozhodnutia. Návrh poslancov SME RODINA by svojvoľné rozhodnutia starostov o tom, kto a kde môže stavať, de facto legitimizoval.

Poslanci zabudli, že polovica obcí nemá územný plán

Podľa navrhovanej novely bude na vydanie územného stanovisko stačiť, ak obec potvrdí, že plánovaná výstavba je v súlade s jej územným plánom. Problémom však je, že približne polovica obcí dnes územný plán vôbec nemá.

Paradoxné je, že člen predsedníctva SME RODINA a podpredseda vlády Štefan Holý v nových stavebných zákonoch zaviazal obce, aby si územný plán vypracovali a poskytol im na to aj primeraný čas –  takmer desať rokov, do 31.03. 2032. Jeho stranícki kolegovia teraz direktívne stanovujú, že obce územné plány majú a budú podľa nich rozhodovať o výstavbe.

Na vyvlastňovanie bude stačiť jedna pečiatka obecného úradu

Poslanci tiež navrhujú, aby ako podklad pre vyvlastnenie pozemku postačovalo územné stanovisko obce.

„V praxi to bude znamenať, že na základe jednej pečiatky obecného úradu môže začať vyvlastňovanie súkromných pozemkov pre stavbu, pri ktorej ešte nie je vôbec jasné, či a na základe akých podmienok bude vlastne povolená,“ vysvetľuje Ivana Figuli.

“Tento návrh je absurdný, keďže územné stanovisko sa vydáva mimo režimu správneho poriadku a majiteľ pozemku ho nemôže nijakým spôsobom namietať. Ide tak o neprípustný zásah do vlastníckeho práva garantovaného čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky,“ upozorňuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

 

Rýchlo, nelogicky a nekvalitne


Návrhy poslancov SME RODINA obsahujú okrem vyššie uvedených rizík aj viacero gramatických chýb, čo len dokazuje, že takáto zásadná zmena stavebného zákona bola vytvorená narýchlo.

“Sme presvedčení, že novela vznikala bez podrobnej znalosti procesov a bez hlbších a komplexnejších úvah. Predkladaná novela je v mnohých ohľadoch nedomyslená a rozbíja aktuálny proces povoľovania výstavby bez toho, aby k nemu predložila logickú a kvalitnú alternatívu.” hovorí Eva Kováčechová z VIA IURIS.

Vzhľadom na viaceré zásadné nedostatky vyzývame poslankyne a poslancov parlamentu, aby navrhovanú novelu stavebného zákona odmietli.

K našej výzve sa pridávajú:

Slovenský ochranársky snem, WWF Slovensko, Cyklokoalícia, Slovenská klimatická iniciatíva, Znepokojené matky, Živica, Združenie Slatinka, Nestrácajme čas, Greenpeace, Priatelia Zeme CEPA, OZ PRALES, Ekopolis, Iniciatíva Bratislava otvorene, OZ HRAD SLAVÍN, Centrum environmentálnych aktivít, Inštitút ochrany prírody,  Ochrana dravcov na Slovensku, Centrum pre filantropiu, OZ Chceme zdravú krajinu, Ateliér urbanizmu a architektúry URBION, Karpatský rozvojový inštitút, OZ STRUK, BMX klub Rača, OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike, ZO č. 6 Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Cirkulárny Hub, INCIEN, Klíma ťa potrebuje, Climate Conference Slovakia

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá

E-mail: media@viaiuris.sk

ACF

Share This