Obyvatelia Banskej Bystrice upozorňujú na nezákonnú výstavbu

Šesťdesiatosem obyvateľov Severnej ulice v Banskej Bystrici žaluje stavebný úrad. Upozorňujú na plánovanú výstavbu, ktorá je v rozpore s platným územným plánom mesta. V tomto spore ich zastupuje organizácia VIA IURIS.

Na Severnej ulici v Banskej Bystrici plánuje súkromný developer novú výstavbu. Ide o bytovku s parkovacími miestami a ďalšími zastavanými plochami, ktoré chce vybudovať v bezprostrednej blízkosti ďalších obytných domov. Problémom je, že mesto stavbu povolilo podľa starej verzie územného plánu, ktorý bol platný v čase keď, developer podal žiadosť o územné rozhodnutie. V čase rozhodovania stavebného úradu však bola platná už nová verzia územného plánu. Parametre plánovanej bytovky tak podľa súčasnej verzie plánu nespĺňajú kritériá pre takúto stavbu.

Obyvatelia žijúci v tejto oblasti, ktorých v súdnom spore zastupuje organizácia VIA IURIS, upozorňujú v podanej žalobe na viacero nezrovnalostí. Banskobystričania argumentujú tým, že plánovaná stavba presahuje podľa platného územného plánu maximálnu povolenú rozlohu zastavaného územia. Oproti starému územného plánu sa v tom novom do zastavanej plochy okrem plochy samotnej stavby počíta aj územie s pozemnými, dopravnými a inžinierskymi stavbami, čiže parkoviská, nádvoria alebo chodníky. Projekt výstavby tiež nespĺňa požiadavky pre minimálny podiel zelene (40 percent). Developer navyše nedodržiava maximálny počet povolených podlaží. Plánovaná stavba prekračuje limit piatich podlaží a v skutočnosti ich bude mať až sedem, pretože ďalšie dve podlažia (1. podzemné podlažie a najvyššie, tzv. ustupujúce podlažie), uvedené v projektovej dokumentácii, nespĺňajú kritériá takto označených podlaží.

„Postup stavebného úradu považujeme za nespravodlivý, preto sme sa rozhodli pomôcť viac ako 60 susedom pri podávaní žaloby. V žalobe namietame, že rozhodnutie mesta o umiestnení stavby je nezákonné. Sme presvedčení, že zákonný postup je taký, že príslušný stavebný úrad v územnom konaní mal rozhodovať podľa územného plánu, ktorý bol platný v čase rozhodovania a vydania rozhodnutia. Je chyba, že mesto rozhodlo inak,“ vysvetľuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Žalobcovia navyše žiadajú, aby súd priznal odkladný účinok správnej žaloby. To znamená, aby mesto nepovolilo realizáciu výstavby, kým o tejto veci nerozhodne súd.

„Chceme zdôrazniť, že je dôležité, ak sú obyvatelia o plánovanej výstavbe v ich susedstve dostatočne informovaní a majú možnosť sa k takejto situácii vyjadriť. Onedlho to vôbec nemusí byť také jednoduché. V legislatívnom procese sú totiž prepracované návrhy stavebných zákonov, ktorých schválenie v súčasnej podobe, by okrem iného, znamenalo, že v budúcnosti sa ľudia vôbec nemusia o pripravovanej stavbe v ich susedstve dozvedieť. Ak sa aj dozvedia, ich možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej úplne zabrániť sú minimálne,“ dodáva Eva Kováčechová.

VIA IURIS spolu s ďalšími organizáciami žiada úplné stiahnutie navrhovaných stavebných zákonov a ich kompletné prepracovanie. Stavebné zákony musia zabezpečiť, aby práva verejnosti a developerov boli vyvážené, musia chrániť záujmy všetkých, nielen úzkej skupiny ľudí. Zároveň, zákony musia byť napísané kvalitne, zrozumiteľne a v súlade so slovenskou a medzinárodnou legislatívou.

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This