30 rokov ústavy

Slovensko nezvládlo splniť ani jedno z odporúčaní Európskej Komisie v oblasti právneho štátu

Väčšina krajín Európskej únie vynaložila len malé úsilie na riešenie problémov právneho štátu, krajiny neriešili existujúce nedostatky alebo dokonca sa stav právneho štátu zhoršil vo všetkých hodnotených oblastiach, uvádza vo svojej správe o stave právneho štátu v krajinách EÚ sieť občianskych organizácií Liberties.

 
 

Liberties Rule Of Law Report je správa o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie, ktorá  vzniká na základe vstupov od 45 ľudskoprávnych organizácií z 18 krajín Európy. Slovensko zastupuje v sieti Liberties združenie VIA IURIS. Správa Liberties tiež slúži ako jeden z podkladov pre Európsku komisiu a jej hodnotiacu správu o právnom štáte.

Liberties vo svojej správe sleduje najvýraznejší posun v oblasti spravodlivosti, korupcie, slobody médií, bŕzd a protiváh, občianskeho priestoru a otázok ľudských práv za rok 2022.  Všíma si aj spôsob, akým sa jednotlivé krajiny vysporiadali so správou Európskej komisie za predchádzajúci rok a koľko úsilia vynaložili na riešenie problémov právneho štátu.

“Správa Európskej Komisie o stave právneho štátu je pomerne komplexným materiálom, avšak slovenská vláda jej nevenuje takmer žiadnu pozornosť. Vyzývame, preto zodpovedných, aby dôsledne pristúpili k uvedeným odporúčaniam,” hovorí Katarína Batková, výkonná riaditeľka VIA IURIS

 

„Európske vlády by si mali uvedomiť, že ak nerozvíjajú svoje demokracie, tak dláždia cestu extrémistickým politikom, ktorí nebudú váhať zbúrať celý systém. Napriek tomu, že sa Brusel nechal vydierať aby prijal polovičné opatrenia, chceme, aby EÚ naplno využívala mechanizmus podmienenosti pre poľský aj maďarský režim. Ak sú finančné prostriedky pozastavené, musí to byť na úrovni, ktorá Orbanovi a Kaczynskému nedáva inú možnosť, ako vrátiť demokraciu svojim občanom, pretože Poľsko a Maďarsko potrebujú EÚ, aby sa vyrovnali s následkami ruskej vojny na Ukrajine,” upozorňuje Balazs Denes, výkonný riaditeľ Civil Liberties Union for Europe.

Právny štát na Slovensku - Liberties Rule of law Report 2023

Problémy právneho štátu na Slovensku

Podľa hodnotenia VIA IURIS, ktoré organizácia vypracovala pre Liberties Rule Of Law Report 2023, čelí Slovensko viacerým závažným problémom v oblasti právneho štátu. Tými najzávažnejšími sú aplikácia § 363 TP, porušovanie pravidiel legislatívneho procesu, absencia zákonov na ochranu novinárov a LGBTI+ ľudí a ohrozená zostáva aj sloboda médií.

 

  • Najväčšiu výzvu pre justíciu v roku 2022 predstavovalo nepredvídateľné a netransparentné uplatňovanie § 363 Trestného poriadku generálnym prokurátorom, čo v konečnom dôsledku výrazne ovplyvnilo priebeh trestných konaní vo veľkých korupčných kauzách. Generálny prokurátor neprejavil ochotu diskutovať o spôsobe, ako zvýšiť dôveru verejnosti v jeho postup. V parlamente neprešiel žiaden z návrhov na obmedzenie právomocí generálneho prokurátora. Spôsob, akým GP vysvetľuje  verejnosti  rozhodnutia v dôležitých kauzách, je vnímaný ako nedostačný.

 

  • Ešte nikdy v histórii nebol legislatívny proces obchádzaný tak často, ako počas aktuálneho volebného obdobia. Politici sa dopúšťali opakovaných a hrubých porušení pravidiel zákonodarného procesu. Možno sem zaradiť konštantné nadužívanie skráteného legislatívneho konania bez splnenia zákonných predpokladov, obchádzanie zákazu pozmeňujúcich návrhov nesúvisiacich s pôvodným obsahovým zameraním návrhu (tzv. legislatívne “prílepky”), predkladanie návrhov koaličnými poslancami v záujme skrátenia štandardného legislatívneho konania, či slabú ochranu ústavodarného procesu. Participácia odbornej, ale aj širokej verejnosti bola často iba nežiadúcim formálnym prvkom.

 

  • Na Slovensku naďalej chýbajú zákony poskytujúce aspoň minimálne štandardy ochrany pre LGBTI+ ľudí, ale aj pre novinárov. Práve tieto dve skupiny sú predmetom ostrých útokov zo strany politikov, ale aj vrcholných ústavných činiteľov, ktoré len prehlbujú polarizáciu spoločnosti. Obdobne sa šíria nenávistné naratívy aj voči občianskej spoločnosti, ktorá taktiež nemá k dispozícii osobitnú formy ochrany.

 

  • Sloboda médií je ohrozená aj schválením zákona, ktorý zrušil koncesionárske poplatky, čím sa verejnoprávne média stali úplne závislé od príspevkov zo štátneho rozpočtu (zákon bol vetovaný prezidentkou, parlament následne jej veto prelomil). Pozitívne síce možno hodnotiť prijatie nových mediálnych zákonov, ale aj ich uvedenie do praxe so sebou prinieslo viacero nejasností. Netransparentná bola tiež právna úprava blokovania webových stránok uverejňujúcich škodlivý obsahu (účinná od februára do septembra 2022), ktorá jednak nemala vopred jasne vymedzené pravidlá a tiež samotný priebeh blokovania nespĺňal podmienky spravodlivého procesu.

 

  • Čo sa týka špecifických odporúčaní Európskej Komisie adresovaných Slovensku v minuloročnom hodnotení – ani jeden z návrhov nebol implementovaný, o niektorých z odporúčaní nebola na úrovni vlády ani počiatočná diskusia.
 
 

Rule Of Law Report 2023

Správu o právnom štáte (Rule Of Law Report) zverejňuje sieť Liberties od roku 2019. Okrem súhrnu správ za jednotlivé krajiny EÚ, ktoré vypracovali členské a partnerské organizácie Liberties, obsahuje správa aj prehľad všeobecných trendov v oblasti právneho štátu v EÚ. Liberties Rule Of Law Report používa Európska Komisia ako jeden z podkladov pre vypracovanie svojej každoročnej hodnotiacej správy o právnom štáte.

 

O Liberties

The Civil Liberties Union for Europe (Únia občianskych slobôd pre Európu), skrátene Liberties, je sieť spájajúca 19 členských organizácii z celej EÚ. Liberties vedie kampane o otázkach ľudských práv, digitálnych práv, venuje sa problémom právneho štátu, slobody médií, ochrany súkromia, cielenej reklamy na internete, umelej inteligancie a ďalším. Od februára 2021 je členom siete Liberties organizácia VIA IURIS.

Tlačová správa VIA IURIS a Liberties

Tlačová správa VIA IURIS a Liberties

Kontakt pre médiá:

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This