Výzva na zmenu Legislatívnych pravidiel vlády (celé znenie)

Vláda SR zmenila uznesením zo dňa 14. decembra 2022 aktuálne znenie Legislatívnych pravidiel vlády v časti, ktorá sa týka zapojenia verejnosti do legislatívneho procesu počas medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Zmena sa týka dvoch bodov:

 
 

–         pripomienky v rámci MPK bude možné predkladať výlučne prostredníctvom portálu Slov-lex, iný spôsob už nebude možný (doposiaľ to bolo možné napr. formou papierových hárkov),

–   podporu pod hromadné pripomienky bude možné zbierať výlučne prostredníctvom portálu Slov-lex, podporu nebude možné zbierať iným spôsobom ani prostredníctvom iných portálov (doposiaľ sa podpora získavala napr. prostredníctvom portálov ekoforum.sk, mojapeticia.sk, peticie.com). 

Táto zmena predstavuje podstatné sťaženie prístupu verejnosti k účasti na pripomienkovaní právnych predpisov, keďže tak budú môcť robiť len prostredníctvom užívateľsky nevyhovujúceho a komplikovaného systému Slov-lex. Pre podporu pripomienky bude potrebné totiž najskôr vykonať registráciu na Slov-lexe alebo sa prihlásiť prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk použitím elektronického občianskeho preukazu (eID karty) vydaného po 1. decembri 2013 (pričom v súčasnosti táto funkcionalita ani nie je aktívna). Už len táto skutočnosť diskvalifikuje značnú časť obyvateľstva, ktorá nie je dostatočne technicky zručná, pri uplatňovaní svojho práva zapojiť sa do legislatívneho procesu.

Navyše, systém Slov-lex je mimoriadne neprehľadný, vyhľadanie konkrétneho návrhu zákona a konkrétnej pripomienky, ktorú by verejnosť chcela podporiť, bude takmer nemožné. Proces pripomienkovania prostredníctvom portálu Slov-lex je komplikovaný a ťažko prehľadný aj pre skúseného užívateľa portálu, nieto pre bežnú verejnosť, ktorá ho za bežných okolností nevyužíva.

Napokon, podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky približne 14 % domácností nemá vôbec prístup na internet (v Trnavskom kraji je to dokonca až takmer 18 %). Znamená to, že v priemere každá siedma domácnosť nemá prístup na internet, a teda je automaticky vylúčená z toho, aby sa mohla zapojiť do legislatívneho procesu. Navyše, ani všetci užívatelia s prístupom k internetu nie sú dostatočne technicky zruční pri jeho využívaní.

V súčasnosti sa podpisy zbierali prostredníctvom podpisových hárkov (teda offline) alebo sa na zbieranie podpisov pod hromadné pripomienky využívali iné webové stránky – ekoforum.sk, changenet.sk, peticie.com alebo mojapeticia.sk, prípadne osobitné webové stránky vytvorené na tento účel. Tieto webové stránky umožňujú jedným podpisom podpísať celú hromadnú pripomienku naraz a rovnako celý proces je jednoduchý a zrozumiteľný pre širokú verejnosť. Uľahčuje tak aktívnym občanom možnosť realizovať svoje práva zúčastniť sa na tvorbe právnych predpisov a verejných politík.

Súčasný systém je praktický, zrozumiteľný a bezpečný. Podpisy pod hromadné pripomienky verejnosti nie je možné ľahko „sfalšovať“, pretože hárky s podporou pre hromadné pripomienky obsahujú množstvo osobných údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu, emailová adresa). Napríklad portál MojaPeticia.sk zároveň vyžaduje od subjektov, ktoré podporujú hromadnú pripomienku, potvrdenie podpisu prostredníctvom linku zaslaného do emailu. Vytvárajú tak jednoduchý a vhodný nástroj na podporu participácie občanov prostredníctvom podpory hromadných pripomienok a zmien v právnych predpisoch a iných návrhoch na rozdiel od používania portálu Slov-lex. Alternatívou je možnosť splnomocneného zástupcu verejnosti v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel vlády vložiť zoznam podporujúcich subjektov priamo na portál Slov-lex alebo zaslanie prostredníctvom elektronickej pošty predkladateľovi materiálu.

Okrem toho, že namietame hrubý zásah tejto zmeny do práva verejnosti zapájať sa do legislatívneho procesu, je absolútne neakceptovateľný aj spôsob, akým sa to stalo. Vláda túto zásadnú zmenu prijala bez toho, aby ju s verejnosťou vopred prerokovala alebo ju aspoň rozumným spôsobom vopred informovala a nespoliehala sa pritom len na formálne procesy.

Zdôrazňujeme, že Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty tak, že legislatívny proces bude viesť k stabilite právneho poriadku a bude predvídateľný. Vláda sa tiež zaviazala, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou, a to najmä tým, že bezdôvodne nebude obchádzať medzirezortné pripomienkové konanie.

Vláda SR zmenou Legislatívnych pravidiel vlády priamo zasahuje do možnosti verejnosti aktívne a reálne sa zapájať do legislatívneho procesu. Schválená zmena pôsobí odradzujúco a tvorbu právnych predpisov vzďaľuje od občanov, ktorým sú zákony určené. V prípade právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia ide dokonca o zásah, ktorý je v rozpore s Aarhuským dohovorom a smernicou EÚ. 

Žiadame preto, aby Vláda Slovenskej republiky zmenila Legislatívne pravidlá vlády tak, že namietané zmeny vypustí.

Download

Stiahnite si Výzvu vláde SR (PDF)

Výzvu podporuje 89 organizácii:

VIA IURIS, Slovensko Digital, Cyklokoalícia, Chceme zdravú krajinu o. z., PRALES o.z., Inštitút ochrany prírody B.Bystrica, OZ pre Dolinu, Cykloplatforma Slovensko, o.z., Greenpeace, Ing. Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Karpatský rozvojový inštitút, VLK Východné Karpaty, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, OZ SOSNA, Nadácia Ekopolis, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o., Nadácia Zastavme korupciu, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Iniciatíva Bratislava otvorene, Klíma ťa potrebuje, Slovenská klimatická iniciatíva, OZ Sytev, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Znepokojené matky, OZ Servisné centrum Ekofóra, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Centrum dobrovoľníctva, n.o., Mareena, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, OZ Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstvam, Občan, demokracia a zodpovednosť, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Klub Prieskumník – Pathfinder, Centrum pre filantropiu n.o., Klub Detskej Nádeje, Dobrovoľnícka skupina Vŕba, OZ Za dôstojnú Radvaň, Slovenská humanitná rada, Združenie Slatinka, OZ CEPTA, ZO SZOPK č. 6, STUŽ / SR, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií, OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), PDCS, o.z., Poradňa pre občianske a ľudské práva, Ženské kruhy, AROPANE o.z., Priatelia Zeme – SPZ, Klimatická koalícia, Amnesty International Slovensko, Možnosť voľby, o.z., Centrum sociálnych služieb KA, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA – Bratislava, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSS SR), Prešovské dobrovoľnícke centrum, OZ Vagus, Depaul Slovensko, n.o., Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Relevant n.o., Krajské autistické centrum Prešov, n.o., Karpatská nadácia, Človek v ohrození, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Komunitná nadácia Zdravé mesto, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Návrat, o. z., OZ Pro felis, Ochrana dravcov na Slovensku, ALTERNATÍVA-CNŽ, n.o., Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Nadácia DEDO, ZO SZOPK Košice 2013, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, oz. Senica 2.0, Ženská loby Slovenska, Trenčianska nadácia, Asociácia pre duševné zdravie, o . z., DODS,o. z., Post Bellum, WWF Slovensko, Fórum centrum pre regionálny rozvoj, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rada mládeže Slovenska, Fórum života, Asociácia policajtov vo výslužbe, Vidiecky parlament, Priatelia Zeme-CEPA, OZ Odyseus, Nadácia Pontis, Slovenská ornitologická spoločnosť – BirdLife Slovensko, Inštitút Mateja Bela,FAmiliaris Svit, YMCA Slovensko, Trnavská arcidiecézna charita

Výzva VIA IURIS a ďaľších organizácii

Výzva VIA IURIS a ďaľších organizácii

Kontakt pre médiá

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This