Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia podporeného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa

Názov a sídlo prijímateľa: VIA IURIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Názov projektu: Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 183 597,42 €

Opis projektu:

Právo na priaznivé životné prostredie je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Jeho konkrétne oblasti a procesy upravujú desiatky zákonov, ktoré sú realizované prostredníctvom veľkého okruhu orgánov verejnej správy. Verejnosť má pri ochrane životného prostredia zákonmi garantované pomerne široké oprávnenia. Napriek týmto, na prvý pohľad priaznivým podmienkam, sa v realite prejavuje veľká nespokojnosť verejnosti so stavom ochrany životného prostredia.

Cieľom projektu je v spoločnom dialógu s dotknutými inštitúciami verejnej správy a zainteresovanou verejnosťou otvoriť diskusiu o prekážkach napĺňania podstaty práva na priaznivé životné prostredie. Jeho ambíciou je nájsť príčiny tohto stavu a navrhnúť odporúčania na zlepšenie fungovania orgánov verejnej správy, ktoré povoľujú zásahy do životného prostredia. Projekt prispeje k zefektívneniu činnosti orgánov verejnej správy za účelom zlepšenia ochrany životného prostredia na Slovensku.

Podstatou projektu je vytvorenie priestoru pre vzájomný dialóg orgánov verejnej správy a aktívnej verejnosti, v rámci ktorého budeme hľadať nedostatky systému ochrany životného prostredia. V spoločnom dialógu vo forme individuálnych konzultácií, aspoň 3 okrúhlych stolov a jednej odbornej konferencie budeme hľadať príčiny aktuálneho stavu a formulovať odporúčania na zmeny aplikačnej praxe úradov. Vytvoríme komplexnú analýzu aktuálneho legislatívneho rámca, judikatúry a rozhodovacej činnosti úradov, ktorú budeme publikovať spolu s odporúčaniami na možné systémové zmeny. Následne odporúčania spracujeme do formy metodického materiálu pre úradníkov a v závere projektu zorganizujeme v každom krajskom meste informačné semináre pre úradníkov, podnikateľský sektor a verejnosť vo všetkých krajských mestách. Aktivity projektu a jeho výsledky budú mať dopad na celé územie Slovenskej republiky.

Projekt bude realizovaný v neformálnom partnerstve s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a 11 mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia na celoslovenskej i regionálnej úrovni.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

    1.  
    2.  

Share This