Súdna rada zvolila kandidátov na sudcov európskych súdov

Súdna rada dnes jednohlasne zvolila Miroslava Gavalca za kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ. V tejto pozícii by mal nahradiť sudcu Daniela Švábyho, ktorému mandát uplynie o rok. Súdna rada rovnako jednohlasne zvolila Martinu Jánošíkovú za kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Túto pozíciu sa nedarilo obsadiť od roku 2016.

 

Zloženie, funkcia a misia Súdneho dvora EÚ

 

Súdny dvor Európskej únie je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Bol zriadený v roku 1952 a sídli v Luxemburgu.

Pozostáva z dvoch súdov: Súdneho dvora a Všeobecného súdu, pričom každý z nich plní odlišné poslanie, no dokopy tvoria celok.
Na Súdnom dvore EÚ pôsobí jeden sudca z každého členského štátu EÚ a 11 generálnych advokátov. Funkčné obdobie sudcov Súdneho dvora EÚ je 6 rokov a možno ich do tejto funkcie opätovne vymenovať. Všeobecný súd tvoria dvaja sudcovia z každého členského štátu EÚ (28), teda dokopy 56 sudcov.

Sudcovia Súdneho dvora Európskej únie v roku 2019

Sudcovia a generálni advokáti Súdneho dvora EÚ v roku 2019. Foto: curia.europa.eu

Misiou Súdneho dvora EÚ je:

  • vykladať právo EÚ na žiadosť vnútroštátnych súdov,
  • preskúmavať zákonnosť aktov inštitúcií Európskej únie,
  • dohliadať na to, aby členské štáty dodržiavali povinnosti, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ.

Kým súdny dvor rieši žiadosti vnútroštátnych súdov o prejudiciálne rozhodnutia, Všeobecný súd sa zaoberá návrhmi jednotlivcov, spoločností, prípadne aj jednotlivých vlád, a to najmä v oblasti hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, obchodu, poľnohospodárstva či obchodných značiek.

Súdny dvor EÚ rozhoduje právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Členovia Súdneho dvora sú vyberaní spomedzi osobností, ktoré zaručujú úplnú nezávislosť a ktoré vo svojich krajinách spĺňajú podmienky na obsadenie najvyšších sudcovských funkcií, alebo sú uznávanými odborníkmi v oblasti práva.

 

Pojednávanie Súdneho dvora EÚ

Pojednávanie Súdneho dvora EÚ, veľká komora. Foto: curia.europa.eu

Daniel Šváby

sudca Súdneho dvora EÚ

 

Súčasný sudca Súdneho dvora EÚ je bývalý sudca Ústavného súdu SR (2000-2004) a bývalý člen Európskej komisie pre ľudské práva v Štrasburgu.

Na Súdnom dvore EÚ pôsobil v rokoch 2004-2009 ako sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (dnešný Všeobecný súd EÚ) a od roku 2009 doposiaľ je sudcom Súdneho dvora EÚ. Na tento post ho Slovenská republika navrhovala dvakrát, v roku 2009 a v roku 2015. Jeho funkčné obdobie sa skončí v októbri 2021.

Daniel Šváby je nepochybne pozitívnym príkladom erudovaného a morálne nespochybniteľného zástupcu SR v európskej inštitúcii.

Vo VIA IURIS sme mali tú česť spolupracovať s Danielom Švábym pri viacerých projektoch, v ktorých poskytol neoceniteľný odborný ako aj osobný vklad. Naposledy to bolo napríklad v rámci projektu esejistickej súťaže pre študentov práva, kde ako člen poroty prispel svojimi poznatkami a hodnoteniami k odbornému rozvoju mladých právnikov.

Miroslav Gavalec

kandidát na sudcu
Súdneho dvora EÚ

V súčasnosti pôsobí ako sudca v správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR.

Po zasadnutí Súdnej rady bol dnes jednohlasne zvolený za kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ. Po odobrení Vládou SR by tak mohol v kresle sudcu Súdneho dvora EÚ vystriedať Daniela Švábyho, ktorému končí mandát v októbri 2021.
Miroslav Gavalec vo svojej prezentácii pred Súdnou radou uviedol, že v rámci svojej 30-ročnej kariéry vyše 20 rokov pracuje ako právnik a sudca na viacerých postoch. Okrem toho pôsobil aj v akademickej obci, venuje sa publikačnej činnosti, zúčastňuje sa na medzinárodných stážach a podľa svojich slov sa sústavne samovzdeláva. Akcentoval tiež svoj vzťah k medzinárodnému právu.

Martina Jánošíková

kandidátka na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ

Vysokoškolská učiteľka (docentka) je v súčasnosti riaditeľkou Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Po zasadnutí Súdnej rady bola dnes jednohlasne zvolená za kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ. Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016, Jánošíková teda po odobrení Vládou SR dokončí plynúce funkčné obdobie do roka 2022. Jánošíková pripustila, že ak by uspela, mohla by sa o funkciu uchádzať aj v ďalšom období.

V minulosti pôsobila ako súdna poradkyňa predsedu ústavného súdu so zameraním na procesy aproximácie a otázky práva Európskej únie vo vzťahu k právomociam ústavného súdu, najmä v konaniach o súlade právnych predpisov.

V rokoch 2008 až 2012 bola právnou poradkyňou v kabinete generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ.
Od roku 2019 pracuje aj ako externá poradkyňa Ústavného súdu SR.

Martina Jánošíková sa venuje pedagogickej a vedeckej činnosti a zameriava sa na oblasť práva Európskej únie. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa práva Európskej únie a občianskeho práva procesného.
Niekoľkokrát sa neúspešne uchádzala o pozíciu sudkyne Ústavného súdu SR.

Zdroj informácií: VIA IURIS, TASR

Share This