Voľba policajného prezidenta

Združenia VIA IURIS a Slovensko.Digital vyzývajú Vládu SR, aby v aktuálnej podobe neschválila návrhy zákonov o výstavbe a územnom plánovaní

Vláda má prerokovať návrhy zákonov o výstavbe a územnom plánovaní. K týmto návrhom sme v predchádzajúcich fázach legislatívneho procesu mali viaceré výhrady, ktoré sme aj spoločne s ďalšími mimovládnymi organizáciami prezentovali v hromadných pripomienkach, ktoré podporilo viac ako 17 000 občanov.

Predložené návrhy prešli v procese opakovaného medzirezortného konania veľkými zmenami, napriek tomu však zákony stále pôsobia rozporuplne, sú nejednoznačné, miestami štylisticky nezrozumiteľné a gramaticky nesprávne. Zákony odkazujú na nové znenia legislatívy, ktorá ešte nebola schválená, čo je neprijateľné. Nie sú v súlade ani s pravidlami upravujúcimi tvorbu zákonov.

Niektoré veci z našich pripomienok predkladateľ zákona zdá sa akceptoval, napr. doručovanie má fungovať podľa štandardného režimu, ktorý predpokladá zákon o eGovernmente. Bol teda vypustený návrh nového “zrýchleného” doručovania, ktorý by bol veľmi zaťažujúci pre občanov, najmä tých s nižšími digitálnymi zručnosťami.

Viaceré naše zásadné výhrady však zostávajú.

Jedna z kľúčových výhrad sa týkala zamýšľaného spôsobu vytvorenia a prevádzkovania informačných systémov, kde bol oznámený zámer “odovzdať” túto časť externej firme. V aktuálnej analýze vplyvov stále vidno naplánovaných 55 miliónov eur na “koncesiu”, čiže sa zdá, že zámery v tejto oblasti sa nijako nezmenili. “Nemáme žiadne nové informácie, prečo práve toľko peňazí, ako presne má tento model fungovať, prečo toto má byť najvýhodnejšie riešenie. V tejto oblasti nenastal žiadny posun a všetky naše výhrady pretrvávajú. Odpovede majú byť uvedené v štandardnej štúdii uskutočniteľnosti, ktorú sme však nevideli,” povedal Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Zákon je taktiež stále písaný “na prácu v informačnom systéme”, čo nepovažujeme za správne. Namiesto toho má zákon hovoriť o právach, povinnostiach a súvisiacich procesoch.

“Od začiatku prípravy týchto zákonov poukazujeme aj na mimoriadne nízku úroveň participácie a otvorenosti voči odbornej verejnosti. Doteraz sme mali možnosť s tímom vicepremiéra komunikovať iba jedenkrát, aj to v rámci zo zákona povinného rozporového konania, pred ktorým sme vopred nedostali žiadne podklady. Hoci nám bolo prisľúbené, že sa nám ozvú a bude možnosť podrobne riešiť špecifické IT otázky, žiadna ďalšia komunikácia sa nekonala,” dodáva Illek.

Nový zákon o výstavbe naďalej prináša zhoršenie postavenia susedov a verejnosti pri povoľovaní stavebnej činnosti, čo je zvlášť vypuklé pri líniových stavbách, ako sú napríklad cesty a diaľnice. Zákon nezabezpečuje účasť verejnosti ani pri všetkých stavbách s dopadom na životné prostredie, čo je v rozpore s medzinárodnou legislatívou, ktorá je záväzná pre Slovensko. Významné úlohy zveruje projektantovi, ktorý má pôsobiť ako nezávislý arbiter pri vyhodnocovaní stanovísk a podkladov, pričom je však platený stavebníkom. Rozdelenie kompetencií medzi rôzne štátne orgány je rovnako nejasné.

V oblasti územného plánovania zostáva problémom, že neprispieva dostatočne k ochrane najcitlivejších lokalít. Zákon o územnom plánovaní nestanovuje žiadnu prioritizáciu záujmov v území, nereflektuje dramatické zmeny klímy a životného prostredia. Navrhovaný zákon tiež pracuje s novou terminológiou, zaužívaným pojmom dáva nový obsah, prípadne používa nejednoznačné a len všeobecne zadefinované termíny, čo pôsobí zmätočne.

“Zákony naďalej pôsobia zmätočne a nevyvážene, naďalej sú v rozpore s medzinárodným dohovorom, je preto otázne, ako budú môcť prispieť k deklarovanému cieľu, ktorým má byť zásadné zrýchlenie povoľovania výstavby,” uviedla Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Na základe toho vyzývame Vládu SR, aby neschválila návrhy zákonom v výstavbe a územnom plánovaní v predstavenej podobe. Žiadame tiež, aby bola k príslušnému informačnému systému najskôr spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá uspokojivo zodpovie na všetky kritické otázky.

VIA IURIS

VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
Ivana Kohutková, hovorkyňa VIA IURIS
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This