Naše služby
20 rokov skúseností
Ak potrebujete analyzovať slovenskú legislatívu alebo politiky či porovnať situáciu na Slovensku s medzinárodnými štandardmi a pravidlami, sme tu pre vás. Ponúkame kvalitných expertov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a kontakty so širokou skupinou subjektov na Slovensku. Naše služby klienti využívajú napríklad pri plánovaní kampaní a stratégií, spracovaní analýz, štúdií a publikácií pre medzinárodné inštitúcie.
Oblasti expertízy
Špecializujeme sa na oblasť environmentálnej legislatívy, správneho práva a povoľovacích konaní, účasti verejnosti na rozhodovaní, prístupu verejnosti k informáciám, justície, ochrany súkromia, slobody slova, slobody tlače a ľudských práv. Naše služby však nie sú limitované týmito témami. Pre našich partnerov radi sformujeme širší tím odborníkov, ktorý dokáže zvládnuť zadania aj nad rámec týchto tém.
Typy služieb
Zabezpečujeme analýzy legislatívneho prostredia Slovenskej republiky a Európskej únie, hodnotenie súladu slovenskej legislatívy s legislatívou EÚ a inými medzinárodnými normami, analýzy uplatňovania legislatívy SR a EÚ v praxi, analýzy judikatúry a rozhodnutí správnych orgánov, analýzy politík, programov a opatrení na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a analýzy inštitúcií.
Naše hodnoty
Ponúkame vám odbornosť, profesionalitu a etický prístup. Okrem nášho tímu advokátov máme kontakty na kvalitných odborníkov aj v ďalších oblastiach. Zisk z komerčnej činnosti neprerozdeľujeme ale vraciame späť do organizácie a investujeme ho do napĺňania misie VIA IURIS.
Referencie
Naša práca

CVEK: Štátne informačné služby a sledovanie osôb na Slovensku (2014)

Na základe zadania Agentúry EÚ pre základné práva bol spracovaný prieskum zameraný na sledovanie osôb zo strany štátnych inštitúcií, dodržiavanie ľudských práv v tejto oblasti a možné zlepšenia. Súčasťou analýzy bolo zhrnutie slovenského právneho rámca, ukotvenia ochrany súkromia a ochrany informácií v legislatíve a súdnych a mimosúdnych prostriedkov nápravy dostupných sledovaným osobám. Informácie spracované v analýze použila Agentúra pri príprave publikácie „Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU. Mapping Member States’ legal frameworks“ (November 2015).

CEE Bankwatch Network: Proces povoľovania elektrárne (2012)

Spracovanie analýzy povoľovacieho procesu pre projekt elektrárne COGEN v Žiline a s ním súvisiacich plynovodov a teplovodov. Analýza procesu upozornila na pochybenia v procese územného plánovania a posudzovania vplyvov na životné prostredie a navrhla možnosti postupu pre aktívnych občanov zapojených do procesu. Klient analýzu využil pri plánovaní kampane a v komunikácii s Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a slovenskými úradmi.

Milieu: Obchodovanie s ľuďmi (2014)

Naši právni experti spracovali analýzu slovenskej judikatúry v oblasti obchodovania s ľuďmi. V prvej fáze zozbierali komplexné dáta o súdnych rozhodnutiach v oblasti obchodovania s ľuďmi, v druhej fáze kvalitatívne analyzovali vybrané prípady. Klient analýzu použil pri spracovaní publikácie

ClientEarth: Regulácia predaja dreva na Slovensku (2014)

Analýza uplatňovania Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva na Slovensku. Bola zameraná najmä na sankcie za porušenie hlavných povinností stanovených nariadením v piatich oblastiach, ktoré špecifikoval klient. Analýzu klient použil pri navrhovaní a presadzovaní zlepšenia politík na úrovni EÚ.

CVEK: Výročná správa Agentúry EÚ pre základné práva (2014 – 2016)

Niekoľko rokov spolupracujeme s Centrom pre výskum etnicity a kultúry pri príprave podkladov k výročnej správe Agentúry EÚ pre základné práva. VIA IURIS pripravuje podklady ku kapitole venovanej prístupu k spravodlivosti a monitorujeme vývoj politík a legislatívy na Slovensku v tejto oblasti.

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy: Ochrana ovzdušia na Slovensku (2015)

Cieľom analýzy bolo identifikovať, ktoré inštitúcie sú zodpovedné za problematický stav ochrany ovzdušia na Slovensku, identifikovať príčiny súčasného stavu ochrany ovzdušia a navrhnúť možné systémové zlepšenia vo vzťahu ku zodpovedným orgánom verejnej moci a kroky pre ich dosiahnutie. Analýzu klient využil pri plánovaní kampane a komunikácii s inštitúciami EÚ.

Share This