Rozvrat právneho štátu

Bude Matovičov zákon na ústavnom súde obhajovať M.Kolíková?

Poslanci a poslankyne parlamentu prelomili veto prezidentky a opätovne schválili protiinflačný zákon ministra financií. Prezidentka vzápätí potvrdila, že bude konať tak, ako avizovala a zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ako znie jeho presný názov, posiela na ústavný súd. 

ČO PRESNE TO ZNAMENÁ?

Prezidentka podá návrh na ústavný súd (ÚS), aby ten posúdil, či protiinflačný zákon ako aj proces, akým bol prijatý, nie sú v rozpore s ústavou a ústavnými zákonmi.

Dá sa predpokladať, že prezidentka vyzve ÚS aby posúdil, či je využitie skráteného legislatívneho konania v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi, napr. s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Za protiústavné môže tiež považovať niektoré diskriminačné aspekty zákona, alebo aj zásah do samosprávy obcí a VÚC.

KTO BUDE ÚČASTNÍKOM KONANIA?

◼️ Navrhovateľka, v tomto prípade prezidentka, zastúpená povereným zástupcom s právnickým vzdelaním alebo advokátom.

◼️ Ten, proti komu návrh smeruje, v tomto prípade Národná rada SR zastúpená osobou oprávnenou konať v jej mene, povereným zástupcom (musí byť právnik) alebo advokátom.

◼️ Vedľajším účastníkom konania je Vláda SR zastúpená Ministerstvom spravodlivosti SR, pod vedením Márie Kolíkovej.

AKO BUDE PROCES NA ÚSTAVNOM SÚDE PREBIEHAŤ?

1. Ústavný súd bude najskôr rozhodovať o predbežnom prerokovaní návrhu. Ak ho prijme, dostanú priestor na vyjadrenie národná rada a vláda zastúpená ministerstvom spravodlivosti.

2. Medzičasom môže ÚS rozhodovať aj o pozastavení účinnosti zákona. Buď takéto opatrenie navrhne prezidentka, v tom prípade musí ÚS súd rozhodnúť bezodkladne, alebo bude ÚS rozhodovať pozastavení účinnosti protiinflačného zákona z vlastného podnetu.

ÚS môže  pozastaviť účinnosť napadnutého zákona alebo jeho časti vtedy, ak by hrozilo, že zákon ohrozí základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. V tomto prípade však zákon ešte nie je účinný, keďže účinnosť nadobudne až od budúceho roka.

3. Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda ÚS vyžiada stanovisko národnej rady a stanovisko vlády, za ktorú koná ministerstvo spravodlivosti. Svoje stanoviská môžu bez vyžiadania predkladať aj zástupcovia odbornej verejnosti, ÚS na ne však nemusí prihliadať. Tento inštitút sa nazýva aj amicus curiae brief.

4. Následne zvolá ÚS verejné pojednávanie za účasti všetkých účastníkov konania resp. ich zástupcov. V tomto prípade sa na ústavnom súde stretnú zástupcovia prezidentskej kancelárie, parlamentu a ministerstva spravodlivosti. Na pojednávanie sa môže prísť pozrieť aj verejnosť.

5. Napokon ústavný súd rozhodne, či zákon o financovaní voľného času dieťaťa (alebo jeho časti) je alebo nie je v rozpore s ústavou a ústavnými zákonmi.

ČO SA STANE AK ÚS ROZHODNE, ŽE JE ZÁKON PROTIÚSTAVNÝ?

Ak ÚS vyhovie návrhu prezidentky, zákon stratí účinnosť a národná rada bude mať pol roka na to, aby ho dala do súladu s názorom ústavného súdu. Ak tak neurobí, po pol roku zákon stratí platnosť.

AKO DOTERAZ ROZHODOVAL ÚS V PODOBNÝCH PRÍPADOCH?

Doteraz Ústavný súd SR nepovažoval iba samotné nedodržanie legislatívneho procesu za dostatočný dôvod pre to, aby nejaký zákon vyhlásil za protiústavný.

Bude teda zaujímavé sledovať, ako sa v tomto prípade s otázkou (ne)dodržania podmienok pre schválenie zákona v skrátenom legislatívnom konaní vysporiada, ak príjme ústavnú sťažnosť prezidentky na ďalšie konanie.

AKO BUDE ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOVAŤ?

◼️ O ústavnosti zákona bude rozhodovať plénum, ktoré sa skladá zo všetkých 13 sudcov ústavného súdu.

◼️ Každý sudca musí hlasovať za niektorý z predložených návrhov, nemôže sa zdržať.

◼️ Plénum ÚS sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 13 sudcov. Ak ich bude prítomných len 7, potom musí za prijatie návrhu hlasovať všetkých sedem sudcov, inak návrh nie je prijatý

◼️ Sudcovia hlasujú jednotlivo tak, že sa vyjadria, či sú za návrh alebo proti nemu. Služobne mladší sudcovia hlasujú pred služobne staršími sudcami. Predseda ÚS hlasuje posledný.

 

 

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:

Telefón: +421 905 890 909
E-mail: media@viaiuris.sk

Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF

Share This