Rozvrat právneho štátu

Spravodlivosť je dodržiavanie pravidiel

V utorok 21. júna 2022 budú poslanci a poslankyne parlamentu rokovať o tom, či opätovne schvália protiinflačný balík ministra financií, a prelomia tak veto prezidentky.

V čase vysokej inflácie považujeme za nesmierne dôležité prijímať opatrenia, ktoré pomôžu zvládnuť zdražovanie sociálne najslabším skupinám obyvateľstva. Pomoc pre ľudí však musí byť adresná, systematická a spravodlivá. 

ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO 

Obnova dôvery v právny štát bola jednou z najdôležitejších záväzkov tejto vlády. V jej programovom vyhlásení (PVV) bol tento bod hneď na druhom mieste a okrem iného sa tam píše aj:

“Vláda SR zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodnene neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie.”

Ak majú zákony a spravodlivosť platiť pre všetkých rovnako, ako sa tiež píše v PVV, potom nemôžu byť výnimkou ani politici, ktorí tieto záväzky napísali do vlastného programového vyhlásenia. Práve naopak.

Spravodlivosť je nielen dodržiavanie svojich sľubov, ale najmä dodržiavanie zákonov a pravidiel. Prijať zákony, ktoré nás budú stáť viac 1,2 miliardy EUR v skrátenom legislatívnom konaní za necelé tri dni od zrodu myšlienky, je všetko možné, len nie spravodlivé. 

PRÁVNY PURIZMUS? NIE, IBA ZDRAVÝ ROZUM

Prijímať takto dôležité zákony bez odbornej diskusie či bez možnosti pripomienkovať ich odborníkmi a verejnosťou je v rozpore so základnými princípmi právneho štátu, v rozpore s programovým vyhlásením vlády aj v rozpore so zákonom.

Keď to stále opakujeme, tak nám nejde o bezobsažné dodržiavanie právnych noriem. Zákony a pravidlá totiž majú svoj význam. 

Ak by aj bol návrh ministra financií hodný Nobelovej ceny, aj tak je nevyhnutná odborná diskusia. Občania, odborná verejnosť, štátne organizácie, odborári či samospráva môžu v takej diskusii upozorňovať na nedostatky návrhu zákona či prinášať vlastné riešenia. Pre skutočne kvalitné a spravodlivé zákony je takáto diskusia nenahraditeľná a zabezpečiť ju môže len štandardný legislatívny proces. 

Dôsledkom chýbajúcej diskusie sú zásadné chyby, ktoré sa už objavili v protiinflačnom balíčku. Napríklad poslankyňa Jana Žitňanská tesne pred schválením doplnila do zákona pravidlá pre krúžkovné detí so zdravotným postihnutím, na ktoré minister financií vo svojom návrhu úplne zabudol. 

Koľko podobných chýb by sa mohlo opraviť a aké lepšie riešenia pre ľudí by sa mohli vymyslieť, ak by zákon prešiel štandardným legislatívnym konaním? 

 

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:

Telefón: +421 905 890 909
E-mail: media@viaiuris.sk

Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF

Share This