MVE pri Hronskom Beňadiku na Hrone stopol aj Najvyšší súd SR

Malej vodnej elektrárni v Hronskom Beňadiku dal „stopku“ aj Najvyšší súd SR, keď rozhodol, že neprešla riadnym posúdením vplyvov na životné prostredie. Potvrdil tak rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici. Rozhodnutie sa týka jedného z viacerých sporov ohľadom kontroverzných povolení na výstavbu malých vodných elektrárni na Hrone. V niekoľkých už padli precedentné rozsudky v prospech životného prostredia.  

V prípade malej vodnej elektrárne (MVE) Hronský Beňadik Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici už pred dvoma rokmi rozhodol, že pri jej povoľovaní neboli posúdené vplyvy na chránené územie európskeho významu „Stredný tok Hrona“ a na chránené druhy, najmä prúdomilné ryby. Súd tak zrušil záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov MVE Hronský Beňadik na životné prostredie, kde sa konštatovalo, že posúdený vplyv na životné prostredie nebráni povoleniu na výstavbu MVE. Najvyšší súd SR teraz potvrdil rozsudok KS v Banskej Bystrici a nevyhovel sťažnosti investora Hydro Development s.r.o..

„Dlhé roky chránili rieku Hron najmä miestni ľudia a ekológovia, ktorí spolu s rybármi či vodákmi nezriedka ťahali za kratší koniec. Postupne sa pridali aj samosprávy, a zdá sa, že nastal čas, kedy sa ku ochrancom Hrona pridal aj štát. Verím, že ďalšie plné prehradenia Hrona kvôli výrobe elektriny nepribudnú, a že štátni úradníci sa budú všade na Slovensku poctivo zaoberať posúdením vplyvov podobných stavieb na životné prostredie a osobitne stav vodných útvarov. Tesne nad profilom, kde mala stáť MVE v Hronskom Beňadiku, končí chránené územie európskeho významu „Stredný tok Hrona“. Spolu s cca 80 km chráneným úsekom na hornom toku a 25 km na dolnom toku je dnes tretina rieky zaradená do sústavy európsky významných prírodných lokalít,“ hovorí Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Spor o  MVE Hronský Beňadik je jedným zo série sporov ohľadom kontroverznej výstavby MVE na Hrone. Žalobcami boli miestni obyvatelia, ktorí spolu s ochranárskymi organizáciami Rieka – združenie na ochranu vodných tokov a Združením Slatinka, napadli proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podporilo ich WWF Slovensko a právne zastúpenie zabezpečila organizácia VIA IURIS.

Niektoré rozhodnutia súdov možno považovať za precedensy, a to predovšetkým pri MVE Žiar nad Hronom, kde Najvyšší súd SR jasne uviedol, že ochrana životného prostredia je verejný záujem, ktorý má v tomto konkrétnom prípade prednosť pred súkromným záujmom. Tiež upozornil, že úrady nesmú dopady na životné prostredie skúmať len formalisticky.

Najvyšší súd jasne potvrdil, že posudzovanie vplyvov MVE Hronský Beňadik na životné prostredie bolo nedostatočné a že správne orgány sa vôbec nevysporiadali s námietkami účastníkov konania. Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR, nielen v tejto kauze,  tak výrazným spôsobom formuje procesy povoľovania malých vodných elektrární,“ hovorí Katarína Batková, riaditeľka VIA IURIS.

Na Hrone štátni úradníci rozdali profily pre výstavbu MVE, pričom ich konečný počet mal presiahnuť 40. Niektoré z existujúcich 19 stavieb nie sú problematické, výrazné negatívne vplyvy  sa objavili najmä po postavení ďalších prehradení na strednom a dolnom úseku Hrona. Napriek výhradám ekológov úrady neurobili dostatočné posúdenie vplyvov jednotlivých stavieb na životné prostredie ani nezohľadnili kumulatívny dopad toľkých stavieb na rieku a na migrujúce druhy rýb a ďalšie spoločenstvá v okolí rieky.

V súvislosti s nedostatočným posúdením dopadov viacerých projektov malých vodných elektrárni na Hrone na životné prostredie beží aj infringement Európskej komisie. Veríme, že časom uvidíme aj na našich riekach projekty odstraňovania tých malých vodných elektrárni, ktorých negatívne dopady na životné prostredie vysoko presahujú prínos z výroby energie,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Share This