Infosemináre Efektívna verejná správa

VIA IURIS zahájilo sériu tzv. informačných seminárov, určených pre pracovníkov štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia. Semináre sa budú konať samostatne pre každý kraj, dohromady ich teda bude 8. Semináre sme zahájili tento týždeň pre zamestnancov štátnej správy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Z dôvodu pandémie sa uskutočnili online.

Na seminároch chceme informovať zamestnancov štátnej správy o výstupoch viac ako dvojročného projektu, ktorého cieľom bolo prispieť k zefektívneniu štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia. Právnici VIA IURIS a vybraní odborníci sa zaoberali nasledovnými témami:

  • uplatňovanie prevenčných nástrojov orgánmi štátnej správy pri ochrane životného prostredia, teda možnosti, ktoré umožňujú úradom zasiahnuť skôr, než dôjde k poškodeniu životného prostredia
  • možnosti úradov v prípade, ak dochádza k zneužívaniu práva v konaniach o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o slobodnom prístupe k informáciám
  • problémy súčasného systému organizácie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie s osobitným zreteľom na štátnu správu na úseku ochrany prírody a krajiny; súčasťou tejto časti bol tiež spracovaný návrh legislatívneho zámeru „Reforma štátnej správy ochrany prírody a krajiny“, ktorého podstatou je transformácia Štátnej ochrany prírody SR a súčasných Správ národných parkov na orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Ako k tomu uvádza Imrich Vozár, právnik VIA IURIS: „Štátna správa predstavuje chrbtovú kosť štátu. Bez jej kvalitného fungovania nie je možné, aby si výkonná moc dostatočne a efektívne plnila zákonom zverené úlohy. Obzvlášť, ak sa to týka ústavnej povinností štátu chrániť a zveľaďovať životné prostredie, ktoré je na dobrom fungovaní štátnej správy priam existenčne závislé. Pokúsili sme sa preto pomenovať niektoré problémy, ktoré v súčasnosti štátnu správu pri ochrane životného prostredia sužujú a načrtnúť ich riešenia. O tieto naše poznatky by sme sa chceli priamo podeliť aj s pracovníkmi štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia.“.

Share This