Operačný program Efektívna verejná správa logo

Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa: VIA IURIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Názov projektu: Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia
Kód projektu: 314011L986
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 183 597,42 €

Projekt je realizovaný v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a  podporený z Európskeho sociálneho fondu

Štátna správa predstavuje chrbtovú kosť štátu. Bez jej kvalitného fungovania nie je možné, aby si výkonná moc dostatočne a efektívne plnila zákonom zverené úlohy. Obzvlášť, ak sa to týka ústavnej povinností štátu chrániť a zveľaďovať životné prostredie, ktoré je na dobrom fungovaní štátnej správy priam existenčne závislé.

VIA IURIS sa v rokoch 2018 až 2020 venovalo problémom fungovania štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Cieľom bolo nájsť systémové nedostatky v rozhodovacej činnosti orgánov štátnej správe pri ochrane životného prostredia, vybrané nedostatky zanalyzovať, zistenia podrobiť kritickej odbornej diskusii a na základe toho nájsť ich riešenie.

Pri výbere konkrétnych problémov, ktoré sme v projekte riešili, sme vychádzali z vlastnej skúsenosti, ale najmä z poznatkov a názorov ľudí (v minulosti, či súčasnosti) vykonávajúcich štátnu správu na úseku starostlivosti o životné prostredie, resp. ľudí, ktorí s výkonom štátnej správy prichádzajú do pracovného kontaktu (zástupcovia mimovládnych organizácií, pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, iná odborná verejnosť).

Po vyhodnotení získaných informácií sa projekt venoval trom okruhom problémov:

  1. Nosné princípy práva životného prostredia – princíp prevencie a princíp predbežnej opatrnosti – pri rozhodovaní štátnych orgánov na úseku starostlivosti o životné prostredie.
  2. Zneužívanie práva v konaniach podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
  3. Organizačné ukotvenie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie s osobitným zreteľom na ochranu prírody a krajiny; návrh nového modelu fungovania štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Riešiteľský tím pozostával z právnikov spolupracujúcich s VIA IURIS a externých odborníkov:

Master Ivana Figuli (VIA IURIS),
Ing. Marián Jasík (býv. pracovník štátnej správy, býv. riaditeľ Správy Národného Parku Nízke Tatry)
RNDr. Anna Jusková (býv. riaditeľka odboru ochrany prírody MŽP SR) ,
Mgr Eva Kováčechová (VIA IURIS),
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. (Trnavská univerzita, Právnická fakulta)
Mgr. Ivana Luptáková – Urbanová (býv. vedúca oddelenia výkonu štátnej správy odboru ochrany prírody MŽP SR),
Mgr. Mirka Majerová (VIA IURIS),
Mgr. Imrich Vozár, vedúci autorského kolektívu (VIA IURIS),
Mgr. Peter Wilfling (VIA IURIS).

V priebehu projektu bola v novembri 2020 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutočnená odborná konferencia na uvedené témy, kde boli pred odborným publikom prezentované analytické zistenia a návrhy riešení jednotlivých okruhov. Zborník z konferencie je dostupný na tomto odkaze
https://viaiuris.sk/obcan/obcan-publikacie/vykon-statnej-spravy-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-vybrane-otazky-zbornik-z-konferencie/

Výstupy projektu:

1. Právna analýza o vybraných problémoch výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia.

Predmetom analýzy je rozbor niektorých problémov, ktoré bránia lepšiemu výkonu štátnej správy pri ochrane životného prostredia na Slovensku.

Celá analýza je dostupná na webovej stránke VIA IURIS na tomto odkaze:
https://viaiuris.sk/obcan/obcan-analyzy/analyza-vybranych-aspektov-fungovania-a-vykonu-statnej-spravy-starostlivosti-o-zivotne-prostredie/

2. Praktická príručka pre rozhodovaciu činnosť priamo nadväzuje na uvedenú analýzu a venuje sa nasledovným témam:

  • uplatňovanie princípu prevencie v postupoch podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny (Mgr. Ivana Urbanová Luptáková)
  • uplatňovanie princípu predbežnej opatrnosti v rozhodovacej praxi orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (Mgr. Eva Kováčechová)
  • zneužívanie práva zo strany verejnosti pri podávaní žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v konaniach podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Mgr. Peter Wilfling)

Príučka obsahuje (tam, kde to bolo možné) modelové situácie z praxe, ich právne hodnotenie, odporúčania pre postup orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a v niektorých prípadoch aj vzory rozhodnutí.

Príručka je dostupná na webovej stránke VIA IURIS na tomto odkaze
https://viaiuris.sk/obcan/obcan-publikacie/prakticka-prirucka-pre-rozhodovaciu-cinnost-pracovnikov-statnej-spravy-starostlivosti-o-zivotne-prostredie/

Opis projektu:

Právo na priaznivé životné prostredie je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Jeho konkrétne oblasti a procesy upravujú desiatky zákonov, ktoré sú realizované prostredníctvom veľkého okruhu orgánov verejnej správy. Verejnosť má pri ochrane životného prostredia zákonmi garantované pomerne široké oprávnenia. Napriek týmto, na prvý pohľad priaznivým podmienkam, sa v realite prejavuje veľká nespokojnosť verejnosti so stavom ochrany životného prostredia.

Cieľom projektu je v spoločnom dialógu s dotknutými inštitúciami verejnej správy a zainteresovanou verejnosťou otvoriť diskusiu o prekážkach napĺňania podstaty práva na priaznivé životné prostredie. Jeho ambíciou je nájsť príčiny tohto stavu a navrhnúť odporúčania na zlepšenie fungovania orgánov verejnej správy, ktoré povoľujú zásahy do životného prostredia. Projekt prispeje k zefektívneniu činnosti orgánov verejnej správy za účelom zlepšenia ochrany životného prostredia na Slovensku.

Podstatou projektu je vytvorenie priestoru pre vzájomný dialóg orgánov verejnej správy a aktívnej verejnosti, v rámci ktorého budeme hľadať nedostatky systému ochrany životného prostredia. V spoločnom dialógu vo forme individuálnych konzultácií, aspoň 3 okrúhlych stolov a jednej odbornej konferencie budeme hľadať príčiny aktuálneho stavu a formulovať odporúčania na zmeny aplikačnej praxe úradov. Vytvoríme komplexnú analýzu aktuálneho legislatívneho rámca, judikatúry a rozhodovacej činnosti úradov, ktorú budeme publikovať spolu s odporúčaniami na možné systémové zmeny. Následne odporúčania spracujeme do formy metodického materiálu pre úradníkov a v závere projektu zorganizujeme v každom krajskom meste informačné semináre pre úradníkov, podnikateľský sektor a verejnosť vo všetkých krajských mestách. Aktivity projektu a jeho výsledky budú mať dopad na celé územie Slovenskej republiky.

Projekt bude realizovaný v neformálnom partnerstve s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a 11 mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia na celoslovenskej i regionálnej úrovni.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Share This