Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Účasť verejnosti na príprave právnych predpisov

Dátum publikácie: december 2014 Autor: Imrich Vozár Všeobecne záväzné právne predpisy sú písanými právnymi normami, ktoré určujú pravidlá chovania sa v spoločnosti a majú priamy dosah na každého jednotlivca. Ich výsledná kvalita by preto mala byť cieľom, ku ktorému by...
Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Dátum publikácie: marec 2014 Autor: Imrich Vozár Analýza si kladie za cieľ zhodnotiť súčasný legislatívny stav slovenského právneho poriadku a súčasný stav rozhodovacej praxe súdov v Slovenskej republike z hľadiska napĺňania požiadaviek čl. 9 ods. 3 a 4 Aarhuského...
Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Dátum publikácie: 2011 Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, vypracovali ju právnici VIA IURIS. Prečítajte si celú štúdiu v anglickom jazyku Kontakt Korešpondenčná adresa a regionálna...